Vînătorii de lavaliere

Mai plați ca ecranul Niciun comentariu despre Vînătorii de lavaliere 12
Vînătorii de lavaliere

Mihai Gâdea i-a dedicat în to­ta­­­litate emisiunea de vineri sea­ră Ga­­brielei Firea, primarul gene­ral al Bucureștiului. Încă de la în­­ce­pu­tul emisiei, telespectatorilor li s-a promis, după cum scria și pe bur­­­­tieră, „un interviu așa cum nu ați mai văzut”. În plus, pre­zen­tato­rul a ținut să precizeze că as­tăzi o „să o surprindem pe Gabi la lucru”, a­colo unde „se mun­ceș­te și totul e bine”.

După ce introducerea a fost fă­­cută, Mihai Gâdea a pornit că­tre bi­roul Gabrielei Firea, din se­di­ul renovat al Primăriei Ca­pi­ta­lei, a­co­lo unde toată lumea a fost „sur­prinsă” de vizita echipei de la An­tena 3. Prezentatorul emisiunii o are alături pe consiliera per­so­na­lă a acesteia, Ligia Ena­che, cei doi in­trînd în biroul primarului general al capitalei chiar în toiul unei șe­dințe „im­por­tan­te”. În timp ce le declară celor doi vizitatori „sur­pri­ză” că „ne-ați surprins într-o șe­din­­ță”, Gabri­e­la Firea se ridică de pe scaun și-l să­rută pe Mihai Gâ­dea pe ambii o­braji, introducîndu-l apoi mem­brilor echipei care se a­fla la ma­sa de discuții.

Încă de cînd se ridică de pe sca­­un se poate observa că Ga­bri­e­la Fi­rea are atașată pe rochie o la­va­lie­ră discretă, semn că era pre­gătită de interviul pe care urma să îl acorde. Sunetul era, de a­se­me­nea, perfect, operatorul asigu­rîndu-se de dinainte că există o bună co­ne­x­iune între cameră și mi­crofon.

Mi­hai Gâdea și primarul ca­pi­ta­lei au vorbit preț de cî­teva zeci de minute atît despre pr­o­ble­mele Bu­cureștiului, cît și despre vizitele pe care Gabriela Fi­rea le-a făcut în Grecia și Ierusalim – un­de s-a ru­­gat „cu la­crimi de mul­țu­mi­re” pen­­tru fa­mi­lia pe care o are.

Un caz similar a avut loc și în Re­publica Moldova, la sfîrșitul a­­nului trecut. Cristi Tabără, mo­de­­ratorul emisiunii Prime TV, a rea­lizat un interviu cu cel care con­duce postul de televiziune la ca­re lucrează, Vlad Plahotniuc. Jur­­nalistul de peste Prut și-a vizitat șeful la primele ore ale dimi­ne­ții, „pentru că ni s-a spus că a­ceas­ta este ora la care își începe programul”.

La fel ca în cazul interviului pe care Mihai Gâdea l-a realizat cu Gabriela Firea, Vlad Pla­hot­ni­uc avea lavaliera pusă, iar acest lu­cru încă de cînd i-a deschis ușa an­gajatului său.

Articole similare:

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top