Studenții vor putea avea burse mai mari decît salariul minim pe economie

Honoris fără Causa, Subiectele săptămînii Niciun comentariu despre Studenții vor putea avea burse mai mari decît salariul minim pe economie 200
Studenții vor putea avea burse mai mari decît salariul minim pe economie

Universităţile din Iaşi au stabilit săptămîna aceasta cuantumurile burselor care se vor acorda studenţilor după ce Guvernul a decis mărirea cu 50% a fondului de burse. Prin Ordinul de Ministru nr. 3392/2017, Ministerul Educației a stabilit noi criterii generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii din învăţămîntul superior de stat şi învăţămîntul cu frecvenţă. 30% dintre fondurile alocate vor fi destinate burselor sociale, care vor trebui să fie mai mici decît cele de merit. Din acest semestru, nicio bursă nu va fi mai mică de 578 de lei pe lună. O altă noutate în acest an este că studenţii care au depus deja cerere pentru bursa socială, care au şi bursă de merit, nu vor trebui neapărat să aleagă între cele două, deoarece, în cazul în care universitățile vor avea suficiente fonduri, acestea se vor putea cumula.

La Universitatea „Alexandru I­oan Cuza” din Iaşi (UAIC), valoa­rea minimă a bursei va fi de 580 de lei. Acest cuantum îl va avea și bur­sa socială, acordată celor care în­de­plinesc criteriile stabilite de institu­ția de învățămînt superior. În ceea ce privește celelalte burse acordate studenților, cea de performanță și de performanță științifică vor fi de 1.000 de lei, cea de merit va fi de 730 de lei, cea de studiu integrală va fi de 630 de lei, iar bursa de studiu par­ția­lă de 580 de lei.

UAIC este singura instituție de învățămînt superior din Iași care o­feră unor doctoranzi care sînt la bu­get, dar nu au bursă de la minis­ter, o bursă din fonduri proprii. Astfel, dacă Ministerul Educației a decis creșterea burselor doctoranzilor cu 400 de lei la nivelul tuturor uni­ver­sităților din țară, ajungînd la 1.450 în primii doi ani de cercetare și la 1.680 de lei în cel de-al treilea, conducerea UAIC a hotărît ca burse­le oferite din fonduri proprii să creas­că și ele. „Bursa doctorală, cea din ve­nituri proprii, va avea valoarea de 1.050 lei, în creștere faţă de 850 lei cît a fost pînă acum. Toate bursele se vor acorda conform regulamentului UAIC, iar facultăţile vor de­ci­de de la ce notă vor acorda aceste su­me”, a declarat prof. univ. dr. Mihae­la Onofrei, ordonator de credite al UAIC.

Studenţii care provin din mediul rural vor primi şi ei o bursă spe­cia­lă în valoare de 580 de lei. Cei care vor dori să primească aceşti bani sînt obligaţi să respecte clauzele unui contract semnat pe propria răs­pun­dere cu universitatea la care stu­dia­ză şi Inspectoratul Şcolar Judeţean de unde provin. Una dintre clauze­le obligatorii din contract este ca stu­dentul care solicită această bursă să urmeze un modul pedagogic pentru ca atunci cînd va termina facultatea să se întoarcă în locul natal şi să predea o perioadă de timp echi­va­lentă cu cea în care a beneficiat de bursa în cauză. Suma oferită pen­tru astfel de burse diferă de la o uni­versitate la alta, în funcţie de fondurile care rămîn disponibile.

Bursele se vor putea cumula

La Universitatea Tehnică „Gheor­ghe Asachi” din Iaşi (TUIASI) a­pro­ximativ 30% dintre studenţi vor pri­mi burse cuprinse între 458 și 1.200 de lei. Pentru bursa de performan­ţă se va acorda cea mai mare sumă şi anume 1.200 de lei şi se va da prin concurs. Fiecare facul­tate va stabili modul prin care se va desfăşura con­cursul. Valoarea ma­xi­mă a burse­lor de merit va fi de 1.092 de lei şi se vor oferi cres­că­tor, în funcţie de me­die, care va fi sta­bi­lită tot la nivelul facultăților, cea mai mică valoare fiind 459 de lei. O condiţie esen­ţia­lă, stabilită de că­tre TUIAŞI, va fi ca studenţii ce do­resc să ia bursă să nu aibă media mai mică de 7 şi să fie integralişti.

Deoarece MEN a hotărît ca bur­sa socială să fie mai mică faţă de cea de merit, conducerea universită­ţii a decis ca valoarea acesteia din din urmă să fie de 458 de lei, cu un leu mai puţin decît cea de merit. În funcţie de fondurile proprii ale uni­versităţii, aceasta va putea fi de ma­ximum 578 de lei dacă stu­den­ţii su­fe­ră de boli cronice, provin din cen­trele de plasament sau sînt or­fani de ambii părinţi. Doctoranzii vor pri­mi și ei, după prevederile MEN, 1.450 de lei în primii doi ani de stu­diu, urmînd ca în anul al III-lea aceş­tia să primească 1.680 de lei.

Studenţii care provin din me­diul rural şi vor dori să ia bursa în cau­ză vor primi suma de 459 de lei. „Bur­sele se pot cumula în limita fondului disponibil dacă rămîn bani şi da­că se încadrează facultăţile. Noi tin­dem mai mult spre bursele de per­formanţă deoarece credem că aşa îi ajutăm şi pe studenţii care le vor primi, dar şi pe ceilalţi ca să tragă tare şi să înveţe pentru a obţine re­zultate mai bune şi astfel să ia bur­se mai mari”, a declarat prof. univ. dr. ing. Cezar Oprişan, pro­rec­tor responsabil de relaţiile cu studen­ţii la TUIASI. Acesta a mai precizat că aproximativ 27% dintre studen­ţii înscrişi la TUIAŞI provin din me­diul rural.

La Agronomie, studenţii iau bani pentru munca din campus

Conducerea Universității de Ştiinţe Agricole şi Medicină Vete­ri­nară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi (USAMV) a stabilit ca cele mai mari burse pe care le va oferi să fie de 1.200 de lei – pentru performan­ţă academică şi pentru performanţă ştiin­ţifică. „Bursa de performanţă aca­demică se acordă studenților ca­re au două semestre la rînd media 10, cea de performanţă ştiinţifică doar în condiţiile în care un student publică, din cercetări proprii, o lucrare ca prim autor într-o re­vis­tă științifică recunoscută interna­țio­nal sau are minimum două certificate de brevet”, a menţionat conf. univ. dr. Vasile Stoleru, prorector responsabil cu activităţi sociale, stu­denţeşti şi relaţii cu alumnii de la USAMV Iaşi. Acesta a mai adău­gat că bursa de merit este împărţită în trei categorii, denumite „merit unu”, „merit doi” şi „merit trei”.

„Merit unu” va avea valoarea de 750 de lei şi se va acorda stu­den­ţilor care vor avea note cuprinse în­tre 9.50 şi 9.99, în timp ce „merit doi” va fi de 650 de lei, iar notele pentru a o obţine vor fi cuprinse între 9 şi 9.49. Studenţii care vor avea me­diile între 8 şi 8.99 se vor în­cadra pentru „merit trei” şi vor primi su­ma de 600 de lei.

Bursa socială va avea aceeaşi valoare, de 600 de lei, iar pentru bursele ocazionale care se acordă pentru îmbrăcăminte, în cazurile sociale, ca sprijin în eventualitatea unui deces sau dacă o stu­dentă devine mamă, studentul va primi suma de 580 de lei. „În universitate avem şi bursele de campus, pe care le acordăm pe baza u­nui program stabilit, cinci ore pe săp­tă­mînă, în care studentul trebuie să presteze anumite servicii în campus, bibliotecă, cantină, fermele didactice, laboratoare de cercetare, spa­ţii verzi sau administraţia căminului. Această bursă va fi în cuantum de 500 de lei”, a mai precizat conf. univ. dr. Vasile Stoleru.

Atît Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa”, cît şi Universitatea Națională de Arte „George Enescu” (UNAGE) din Iaşi, nu au stabilit încă valoarea burse­lor din acest an. „La noi încă se lu­crea­ză la regulamentul de burse şi nu este finalizat. Acesta este în discu­ţie, este pus pe ordinea de zi la Con­si­liul de Ad­mi­nistraţie, iar miercuri, 22 martie, va fi aprobat şi validat în Se­nat”, a de­cla­rat prof. univ. dr. Atena Elena Si­mio­nes­cu, rector al UNAGE Iaşi.

Articole similare:

Autor:

Beatrice Juravle

Redactor şi şef de departament la „Opinia studențească”, studentă în anul al III-lea la Catedra de Jurnalism și Științe ale Comunicării de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“.

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top