Facultățile la care un zece copiat la BAC nu este de ajuns

Honoris fără Causa, Subiectele săptămînii Niciun comentariu despre Facultățile la care un zece copiat la BAC nu este de ajuns 43
Facultățile la care un zece copiat la BAC nu este de ajuns

Printre facultățile ieșene care le oferă elevilor posibilitatea de a se înscrie la programele de studii pe bază de dosar se găsesc și cîteva care aleg să-și selecteze viitori studenți prin organizarea unui examen de admitere. Deși, de cele mai multe ori, elevii care doresc să urmeze una dintre aceste specializări au studiat și în liceu materii aferente, aceștia întîmpină totuși greutăți în a trata subiectele din examene sau în a structura materia care le este sugerată în referințele bibliografice. Dacă unii dintre tineri aleg să facă meditații cu un profesor de specialitate , alții preferă să se îndrepte către cursurile de pregătire pentru examene, pe care unele facultăți le organizează cu cel puțin două luni înainte.

La Universitatea „Alexandru I­oa­n Cuza” din Iaşi (UAIC), singu­re­le facultăţi unde înscrierea la li­cen­ţă se face pe baza unui examen de ad­mitere sînt Facultatea de Drept, de Te­ologie Ortodoxă şi cea de In­for­ma­tică. Facultatea de Drept scoate la concurs anul acesta 200 de locuri la buget, 35 de locuri la taxă şi 120 de lo­curi la fără frecvenţă (IFR). E­le­vii care doresc să se înscrie vor trebui să susțină o probă scrisă la limba ro­mâ­nă, aceasta însemnînd 50% din no­ta finală, restul de 50% fiind re­pre­zen­tat de media examenului de ba­ca­la­ureat.

„Testul are dificultate medie şi nu sînt necesare eforturi suplimen­­tare de pregătire. Încercăm chiar să evităm o practică în acest sens. Es­te important ca absolvenții de liceu ca­re doresc să participe la examenul de admitere să nu fie de­za­van­ta­ja­ți față de cei care participă la ad­mi­te­rea de la alte facultăți care au siste­mul «concurs de dosare». Este util to­tu­şi ca potențialii candidați să se o­biș­nu­iască cu modalitatea de examinare – te­st grilă”, a declarat conf. univ. dr. Septimiu Panainte, decanul Fa­cul­tă­ţii de Drept a UAIC. Acesta a mai menţionat că mo­de­lele examenelor din anii pre­ce­den­ţi, care constau într-un test gri­lă de gramatică și vocabular, şi progra­­ma sînt afişate pe siteul facultății cu cîteva luni înainte, acestea putînd fi accesate din timp. Deşi conform re­prezentanților Facultății de Drept ni­­ciun elev, fie că a terminat un profil real, fie unul uman, nu este deza­van­­­­tajat de examenul de admitere, fi­­i­ndcă nu mai face ore de gra­ma­ti­că la liceu, aceștia sînt nevoiţi să se pre­gătească singuri sau să ia ore su­pli­mentare de gramatică şi vocabular cu profesorii de limba română pen­tru a putea lua o notă cît mai mare.

Unul dintre cele mai dificile e­xa­mene de admitere are loc la Fa­cul­t­a­tea de Informatică de la UAIC. A­nul acesta facultatea oferă 315 locuri la bu­get şi 60 de locuri la taxă. Nota fi­nală se obţine din suma celei ob­ţi­nu­te în urma susținerii testului scris la Matematică sau Informatică, la a­le­g­ere, care reprezintă 50% din to­tal, iar restul de 50% fiind împărțit în­tre nota probei de la bacalaureat la Ma­tematică sau Informatică, în pro­por­ție de 25%, și media generală la ba­ca­laureat, tot 25%. Deşi programa pen­tru examen este cea de la pro­ba scrisă la bacalaureat – M1, respectiv informatică intensiv, şi elevii care ter­­mină matematică-informatică în liceu ar trebuie să cunoască su­bi­e­cte­le la acest nivel, decanul facultăţii, conf. univ. dr. Adrian Iftene, re­cu­noaş­te că examenul este mult mai di­ficil de atît, anual picînd elevi ca­re obţin note destul de mari la ba­ca­laureat. „Testul nostru este printre cele mai dure din ţară, este cu mult pes­te nivelul examenului de bacalaureat. Cineva care a dat proba de In­formatică şi a obţinut nota nouă, ar trebui să obţină la examenul nostru undeva la nota şase-şapte. Dacă se pre­găteşte suplimentar, ar putea ob­ţine note mai mari, dar foarte mul­te sînt sub cinci”, a declarat acesta.

Proba de aptitudini vocale, eliminatorie

La Facultatea de Teologie Or­to­doxă s-au scos 130 de locuri la bu­get şi 100 de locuri la taxă. Elevii care do­resc să se înscrie la această facul­­tate trebuie să susțină două probe, u­na de aptitudini vocale și una scri­să. Prima, cea vocală, este probă e­li­minatorie pentru participanți, mai pu­țin pentru absolvenții Se­mi­na­ru­lui Teologic Liceal, care nu trebuie să o susțină. Elevii care vin de la ce­le­lal­­te licee au ca bibliografie Cîn­tă­ri­le Sfintei Liturghii, din care trebu­ie să selecteze două sau trei cîntări pe care să le prezinte apoi în faţa profe­sorilor. A doua probă reprezintă su­ma dintre nota obținută la proba scri­să la „Învățătura de credință or­todoxă” şi media generală la ba­ca­la­ureat, ambele contînd în proporție de 50%.

„Elevii care termină Seminarul Te­ologic sînt mai avantajaţi decît ce­ilalţi, ei îşi însuşesc anumiţi terme­ni şi sînt mai bine pregătiţi pentru pro­ba de admitere. Examenul este mai uşor spre deosebire de anii trecuţi, a­re o programă clară, astfel nu sînt ne­cesare ore de pregătire, iar dacă ci­neva are dificultăţi poate să a­pe­le­ze oricînd la unul dintre cadrele noas­tre didactice”, a declarat lect. univ. dr. Constantin Iulian Damian, di­rec­torul Departamentului de Te­o­lo­gi­e Ortodoxă de la facultatea de profil a UAIC.

La Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi (UMF), metodologia examenului de admitere şi cărţile cu grile sînt pu­se pe site cu cîteva luni înainte pentru ca elevii să se poată pregăti. Anul acesta se scot la concurs în total 2.080 de locuri, din care 694 la buget şi 1.358 de locuri, în total, la taxă. De regulă, deoarece bătălia pe locurile de la buget este destul de mare, elevii care doresc să dea la Medicină îşi găsesc profesori de meditaţii chiar şi cu cîte un an înainte, iar cadrele didactice de la universitate sînt cele mai căutate.

„Dacă ești la Ştiințe ale naturii, ai tot ce-ți trebuie. Deci aici e relativ. Ține foarte mult de profilul pe care-l urmează fiecare. Admiterea se face după manualele care sînt a­pro­bate de minister și pe care elevii le fo­losesc la școală. Cu siguranță au ac­ces la toate informațiile necesare şi fără să facă pregătire su­pli­men­ta­ră”, a declarat Niţa Nedea, profesor de bi­ologie la Colegiul Naţional „Mi­hai Eminescu” din Iaşi. În sprijinul elevilor de­fa­vo­ri­za­ţi care termină profilul științe ale na­tu­rii şi nu au bani să plătească cursu­ri suplimentare de pregătire vin soţii Mir­cea şi Niţa Nedea, ambii profesori de biologie la Colegiul Na­ţio­nal „Costache Negruzzi”, respectiv Co­legiul Național „Mihai Eminescu”. A­ceştia au înfiinţat din propria i­ni­ţiativă un program denumit SA­PED (Studii Aprofundate Pentru Elevii De­favorizați) prin care pregătesc, gra­tuit, elevii pentru a intra la Me­di­cină.

Cursuri gratuite pentru elevi

Facultatea de Automatică şi Cal­culatoare şi Facultatea de Ar­hi­tec­tu­ră „G.M. Cantacuzino” sînt singu­re­le de la Universitatea Tehnică „Ghe­orghe Asachi” din Iaşi (TUIASI), ca­re, pe lîngă media obţinută la e­xa­me­­­nul de bacalaureat, au şi exame­­ne scrise. Pentru a ajuta elevii in­te­re­sați să se înscrie, reprezentanții ce­lor două facultăți organizează cursuri gra­tuite de pregătire cu cîteva luni î­nainte de examen. La Facultatea de Arhitectură „G.­M. Cantacuzino”, media ge­ne­ra­lă de admitere se obţine din a­du­na­rea notei obţinute la proba de concurs, cea de „Desen tehnic şi desen li­ber”, care înseamnă 80% din to­tal, şi a mediei de la bacalaureat, care re­prezintă 20%. Locurile scoase pentru sesiunea din 2017 sînt 87 la buget şi doar două locuri la taxă.

„Majoritatea studenţilor noştri sînt de la licee teoretice, aceştia sînt şi cei mai buni, o mică parte sînt de la clasele de arhitectură de la li­ce­e­le de specialitate, cum ar fi Co­le­giul Naţional de Artă «Octav Băncilă» din Iaşi. Chiar dacă nu se mai dă, ca înainte, probă de admitere la ma­te­matică, ei fac acest obiect în anul în­tîi şi atunci consider că cei care vin de la un liceu teoretic să facă ore de desen, iar cei de la liceele de spe­cia­­litate să facă ore de matematică de­oarece profesia de arhitect este com­plexă şi presupune talent artistic, dar şi cunoştinţe tehnice”, a de­cla­rat conf. univ. dr. Mihai Corneliu Driş­cu, decanul Facultăţii de Ar­hi­tec­tu­ră de la TUAISI.

Admiterea la Facultatea de Au­to­matică și Calculatoare (AC) se fa­ce pe două domenii de studiu: Cal­culatoare și tehnologia informației și Ingineria sistemelor (Automatică și informatică aplicată). Înscrierea se fa­ce pe baza unui test grilă de ma­te­ma­tică și a mediei de la bacalaureat. Tes­tul de matematică este de tipul M1 şi se bazează pe programa de la specializarea Matematică-In­for­ma­tică. În acest an facultatea oferă 262 de locuri la buget şi 67 de locuri la ta­xă. „Noi am presupus că viitorii stu­denți au nevoie de ore suplimen­­tare şi nu toţi au nivelul de pre­gă­ti­re la care ne aşteptăm, aşa că din do­rinţa de a-i ajuta facem deja pre­gă­ti­re cu ei cu două luni înainte de e­xa­men. Sînt cîteva licee foarte bune, dar în rest, nivelul nu este chiar aşa de ridicat”, a declarat prof. univ. dr. ing. Va­sile Ion Manta, decanul fa­cul­tă­ții.

La Teatru, orele se recuperează uşor

La Universitatea Naţională de Ar­te „George Enescu” din Iaşi (U­N­­AGE) admiterea se face pe baza u­nor probe de
aptitudini la toate cele trei facultăţi din cadrul universităţii: Fa­cultatea de Teatru, cea de In­ter­pre­ta­re, Compoziție și Studii Muzicale Te­oretice şi Facultatea de Arte Vi­zu­ale şi Design. Locurile scoase la bu­get, în total, în acest an, sînt 185, la ta­xă fiind repartizate 76 de locuri. E­le­vii care doresc să se înscrie vor trebui să treacă prin mai multe etape a­le examenului de admitere, în fun­cți­­e de fiecare specializare în par­te.„Noi avem o componentă a e­xa­me­n­ului care nu se adresează în spe­cial elevilor de la un liceu de arte, ci şi celorlalţi candidaţi, dar şi un pro­gram de consultanţă gratuită pentru toţi cei care doresc să dea la teatru. Cei care vin de la un liceu de specia­­li­tate o să aibă mai multe cu­noş­tin­ţe des­pre noţiunile teoretice şi un an­tre­nament mai bun în receptarea u­nor indicaţii. Aici depinde de talen­­tul lor”, a menţionat conf. univ. dr. An­­­ca Doina Ciobotaru, director al De­­­­partamentului de Teatru al U­N­A­GE. Aceasta a mai adăugat că elevii ca­­re vin de la o altă specializare îi pot ajunge uşor din urmă pe cei ca­re vin de la un liceu de arte și că gra­dul de di­ficultate al examenelor nu este u­nul foarte ridicat. Re­pre­zen­tan­­ții u­niversității au mai precizat că una din­tre cele mai grele facultăţi din ca­drul universităţii este cea de Mu­­zi­că, iar aici vin de obicei elevii ca­re ter­mi­nă un liceu de specialita­te, ca­re au o pre­gătire anterioară în do­me­niu, fie cu un instrument, fie la can­­to, iar cei care vin de la un alt li­ceu, care nu es­te de arte, nu pot re­cu­pera, de re­gu­lă, într-un an, cu­no­­ş­ti­n­ţele necesare.

Articole similare:

Autor:

Beatrice Juravle

Redactor şi şef de departament la „Opinia studențească”, studentă în anul al III-lea la Catedra de Jurnalism și Științe ale Comunicării de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“.

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top