Profesorii Politehnicii, emblema universității la 80 de ani de la înființare

Academia de gardă Niciun comentariu despre Profesorii Politehnicii, emblema universității la 80 de ani de la înființare 11

Universitatea Tehnică „Gheor­ghe Asachi” din Iași (TUIAȘI) și-a premiat săptămîna trecută profesorii se­niori, dar și pe cei cu o activitate știin­țifică deosebită sau care au contri­buit la promovarea universității pe plan academic. Acesta a fost momentul cen­tral al manifestărilor care au mar­cat 80 de la ani de la înființarea Șco­lii Politehnice din Iași. Evenimentul a avut loc joi, 16 noiembrie, de la ora 10.00, în Aula Universității Tehnice din Copou, la festivitate partici­pînd membri din conducerea TUIAȘI, dar și reprezentanți ai conducerii uni­ver­sităților din Iași și ai autorităților lo­cale.

Cuvîntul de deschidere a apar­ți­nut președintelui Senatului univer­si­tății, prof. univ. dr. ing. Doru-A­dri­an Pănescu, care a subliniat în dis­cursul său momentul de după Al Doilea Război Mondial, cînd Pa­la­tul Universitar din Copou a fost pro­pus pentru demolare. „Pentru că sîntem împreună să evocăm fapte impresionante ale trecutului, ale înain­tașilor noștri, vreau să fac o subliniere cu privire la un alt moment, care este și el fundamental pen­tru celebrările de astăzi. În perioa­da celui de-Al Doilea Război Mondial, cînd instituțiile Iașului și oamenii începeau să se întoarcă din refugiu, Palatul Universitar din Copou, în ca­re ne aflăm acum, era atît de afectat încît fusese propus pentru demolare. Atunci, studenții și profesorii Ins­titutului Politehnic s-au opus a­cestei decizii și au pus umărul la re­facerea clădirii pentru ca studiile inginerești să poată continua la Iași”, a precizat președintele Senatului.

Tot în debutul întîlnirii, recto­rul TUIAȘI, prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval, a prezentat pe scurt istoricul universității, scoțînd în evi­dență faptul că, deși învățămîntul ingineresc din Iași are o vechime mult mai mare, universitatea există ca instituție de sine stătătoare de 80 de ani. În cadrul întîlnirii a luat cuvîntul, vorbind în numele universi­tă­ților de stat din Iași, rectorul Uni­versității de Științe Agricole și Me­di­cină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, prof. univ. dr. Vasile Vîntu, care a înmînat și o diplomă de ex­ce­lență din partea instituției pe ca­re o conduce. Prof. univ. dr. Mihaela Onofrei, prorector și ordonator de credite al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a oferit, de ase­menea, o plachetă semnată de către rectorii ieșeni, și din partea UAIC două sticle din „Vinul lui Cuza”.

Din partea instituțiilor locale au participat Marian Șerbescu, prefectul Iașului, Mihai Chirica, primarul orașului, dar și vicepreședintele Con­siliului Județean, Romeo Olteanu. Premiile și distincțiile au fost oferi­te de către trei dintre prorectorii TUIAȘI, fiind înmînat un titlu de „Profesor emerit” unui cadrul didactic de la Facultatea de Hidrotehnică, prof. univ. dr. ing. Florian Stătescu. De asemenea, au fost oferite și 25 de distincții pentru profesorii seniori, printre care și prof. univ. dr. ing. Dan Walter Ursescu, în vîrstă de 90 de ani, sau prof. univ. dr. ing. Marcel Gutman, 88 de ani. În cadrul evenimentului au fost oferite și cinci dis­tincții de excelență în cercetare profesorilor și echipelor de profesori cu cele mai remarcabile realizări în cadrul proiectelor și demersurilor științifice și academice.

Articole similare:

Autor:

Andrei Mihai

Secretar de redacție la Opinia studențească, student în anul al II-lea la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” , secția Teologie Didactică de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top