Salvările, beţele din roţile Ministerului Sanatăţii

Atitudine, Cap în cap Niciun comentariu despre Salvările, beţele din roţile Ministerului Sanatăţii 12
Salvările, beţele din roţile Ministerului Sanatăţii

La începutul acestui an, In­spe­c­toratul General pentru Situații de Ur­gență (IGSU) a pornit o licitație pen­tru achiziția de noi ambulanțe, în­să, conform declarațiilor făcute, pe 28 mai, de Florian Bodog, ministrul Să­nătății, aceasta a fost oprită pentru că nu respecta legea nr. 98/2016 pri­vind achizițiile publice. Tot acesta a menționat că licitația a fost con­tes­ta­tă și oprită de către Agenția Na­țio­na­lă de Administrare Fiscală și nu de Mi­nisterul Sănătății, în urma con­tes­tațiilor făcute de mai multe persoa­ne.

Licitația pornită la începutul a­nu­lui acesta se baza pe un acord în­cheiat, în 2016, între Ministerul Să­nă­tății și Ministerul Afacerilor In­ter­ne privind achiziția noilor am­bu­lan­țe. Raed Arafat, șef al De­par­ta­men­tului pentru Situații de Urgenţă (D­SU) și secretar de stat în Mi­nis­te­rul A­facerilor Interne, susține că proce­­du­ra de achiziție a ambulanțelor nu s-a putut realiza pentru că anumiți fun­­cționari din Ministerul Să­nă­tă­ți­i au sabotat în repetate rînduri acest pro­ces. Totodată, Raed Arafat a pre­cizat că există posibilitatea sem­nă­rii unui nou protocol pe baza celui ve­chi, proces care ar dura mult mai pu­țin decît dacă protocolul prezent s-ar a­nula de tot și s-ar începe rea­li­za­rea unuia nou, așa cum intenționează Flo­rian Bodog să procedeze. Mi­nis­trul Sănătății a menționat că la ni­ve­lul ministerului s-a realizat o co­mi­sie specială care se va ocupa strict de acest caz și că vechiul caiet de sar­ci­ni avea foarte multe observații, lu­cru care, în cazul noii comisii, nu se va mai repeta.

„Anunțul domnului ministru al Sănătății, Florian Bodog, făcut vi­neri la Craiova, referitor la achiziția am­bulanțelor pentru SMURD și servi­­ciile de ambulanță […] ascunde mul­­te adevăruri nespuse și este, de fapt, pentru cei care cunosc bine si­tuația și evoluția ei, un anunț al în­tîr­zierii achizițiilor de ambulanțe pen­tru SMURD și pentru serviciile de am­bu­lan­ță și nu al demarării pro­ce­du­ri­lor, care au fost deja de­ma­ra­te de fapt, dar nu sînt «agreate», do­rința fi­ind de a repeta totul de la ze­ro lă­sînd la o parte munca re­a­li­za­tă de co­misii mixte care au mun­cit cîteva luni deja pe acest subiect la nivelul IGSU”, a explicat șeful DSU, pe pa­gina sa de Facebook. A­ces­ta a mai men­ționat că i-a trimis o scrisoare mi­­nistrului Sănătății în care i-a ex­pli­­­cat situația și demersurile re­alizate pî­nă acum în vederea cum­pă­rării de noi ambulanțe. De a­se­me­nea, Ra­ed Arafat a precizat că în cazul sem­nă­rii unui nou protocol de către Mi­nis­­terul Sănătății, statul nu va re­u­și să cumpere noi am­bu­lan­țe nici mă­car în a doua jumătate a anului ur­mă­tor și că această în­tîr­zi­ere aduce mari probleme în ceea ce privește sal­varea victimelor.

„Carul înaintea boilor”

Într-un comunicat de presă tran­s­mis către Agerpres, agenția na­țio­na­lă de presă, Ministerul Sănătății a transmis că dorește să pună în prac­tică un proiect major de achiziție a 3.000 de ambulanțe, nu doar la ni­ve­lul SMURD, ci în întreaga țară, și că această procedură trebuie să se des­fășoare conform legii. „Ministrul Să­nătății Florian Bodog apreciază că mo­tivele care au determinat dispu­­ta publică inițiată de Raed Arafat […] pe tema achizițiilor de am­bu­lan­țe pentru SMURD sînt artifici­a­le și că o directă comunicare poate re­zolva problema”, se arăta în co­mu­nicatul respectiv.

În urma disputei dintre șeful DSU și ministrul Sănătății, premi­e­rul României, Sorin Grindeanu, tre­buia să se întîlnească, miercuri, 31 mai, cu Raed Arafat, Florian Bodog și Bogdan Stan, președintele ANAF. Din cauza faptului că zborul lui Ra­ed Arafat, care se afla la momentul res­pectiv în SUA, a avut întîrziere, în­tîlnirea a fost anulată, urmînd să ai­bă loc în cursul săptămînii aceste­­ia, după cum a precizat Alina Pe­tres­cu, purtătorul de cuvînt al Gu­ver­nu­lui, într-o conferință de presă.

„Eu mă aștept la soluții din par­tea ce­lor cu care mă voi întîlni, în primul rînd legate de finanțare, pen­tru că a­cum, pe buget, nu există finanțare pentru achiziția acestor am­bulanțe, deși pu­nem carul înaintea boilor. E im­por­tantă și etapa asta, dar pe noi ne in­teresează unde se poate derula mai repede, în con­diții transparente, și cum găsim sur­sa bugetară pentru a­chiziții. Aș­tept argumentația și din par­tea mi­nistrului Sănătății, și a dom­nului Arafat. Aici nu e loc de or­golii, fiindcă vorbim de sănătatea oa­menilor”, a de­clarat Sorin Grin­dea­nu conform, adevărul.ro.

În prezent, peste 65% din parcul auto al SMURD și al Ser­vi­ciu­lui de Am­bulanță are o vechime de pes­te opt ani și a ajuns la un stadiu a­van­sat de uzură, după cum pre­ci­zea­ză Pro­TV. La Ambulanță, conform a­ce­leiași surse, sînt în total 300 de ma­și­ni care au atins deja 700.000 de ki­lo­metri și alte 200 de salvări care au 600.000 de kilometri la bord.

Sursă foto: radiotimisoara.ro

Articole similare:

Autor:

Ionuț Teoderașcu

Prefer să fac ultimele editări la un reportaj atunci cînd lângă mine ies vibrînd aburii dintr-o ceașcă de ceai negru. Mi-aș dori să trăiesc, cel puțin pentru o zi, într-o lume veche: cu stilou și foaie, cu scrisori, cu întîlniri neplanificate și fără tehnologie, dar deocamdată, viața ne fugărește de la un text la altul, gadgeturile ne ajută, apoi ne stresează și scrisorile sosesc online. La un moment dat, cer pauză din toată această agitație și îmi fac ceaiul despre care vorbeam, unul negru care îmi dă energie și-mi lasă ochii deschiși.

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top