Record la cazare: universitățile au ocupat toate locurile

Honoris fără Causa, Subiectele săptămînii Niciun comentariu despre Record la cazare: universitățile au ocupat toate locurile 4
Record la cazare: universitățile au ocupat toate locurile

Universitățile din Iași și-au pus la punct anul acesta sistemul de repartiție a locurilor de cazare, astfel încît, dacă anul trecut rămăseseră cu locuri libere, acum ele sînt ocupate aproape în totalitate. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași au terminat lucrările la două cămine noi, iar cea din urmă a încheiat și un parteneriat cu Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, în urma căruia a primit 100 de locuri pentru a caza studenții în Campusul „Tudor Vladimirescu”. În plus, începînd de anul viitor, patru universități din Iași vor începe construcția a noi cămine studențești.

Anul acesta, studenții ieșeni au ocupat în proporție de aproape 100% locurile pe care universitățile de stat din Iași le pun la dispoziție, spre de­osbire de anul trecut cînd, după o lună de la începutul anului univer­sitar, în campusurile și complexurile studențești mai rămăseseră aproxi­mativ 500 de locuri neocupate. În plus, în luna octombrie a acestui an au fost date în folosință încă două cămine noi, unul la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) și cel de-al doilea la Uni­versitatea de Științe Agricole și Me­dicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USAMV).

La UAIC sînt înmatriculați apro­ximativ 20.000 de studenți la for­ma cu frecvență zi, iar dintre aceștia aproximativ 12.000 au depus ce­reri de cazare pentru anul universitar 2017-2018. Universitatea le oferă în­să doar 5.850 de locuri de cazare, dintre care 120 se află în Căminul „Buna vestire”, inaugurat în luna octombrie, care este situat pe Bule­vardul „Ștefan cel Mare”. Acesta a fost construit în parteneriat pe un teren care apar­ține Mitropoliei Mol­dovei și Bucovinei și este destinat, în special, studenților de la Facul­ta­tea de Teologie Ortodoxă „Du­mi­tru Stăniloae” de la UAIC. Pînă a­cum aici s-au cazat 85 de studenți, iar pentru restul locurilor au fost eliberate deja dispozi­ții­le de ca­za­re, urmînd ca tinerii să-și ocupe ca­merele. Prețul pentru a locui în a­cest cămin este de 350 de lei pe lu­nă pentru fiecare persoană. Cele­lalte locuri pe care universitatea le pune la dispoziție sînt în Comple­xele „Tîrgușor Copou”, „Codres­cu” și Titu „Maiorescu”, iar în prezent mai sînt 65 de locuri disponibile. „Avem zece locuri pentru fete în căminul C4 și 20 de locuri rezervate în C11 pentru studenții stră­ini propuși pentru înmatricularea la forma an pregătitor, care nu au sosit din motive de întîrziere a for­malităților de înmatriculare”, au de­clarat reprezentanții UAIC.

În căminele C1, C2, C3 și C5 sînt camere de două, trei sau patru locuri, iar prețurile variază între 185 și 275 de lei pe lună, iar în că­minul C11, care este destinat doctoranzilor sau familiștilor prețul es­te de 150 de lei pe lună pentru fie­care persoană, în camere de două sau trei locuri. Cele mai mici pre­țuri de la UAIC le achită studenții care locuiesc în C4, C6, C7, C8, C10, C12 și C13 în camere de către cinci locuri, respectiv 120 de lei în fiecare lună. Universitatea „Cuza” are și două cămine private, Aka­de­mos și Gaudeamus, unde prețurile variază între 440 și 500 de lei în fiecare lună. În prezent, în cămi­nele UAIC sînt cazați 19 studenți, dar care nu sînt studenți ai univer­sității: 18 de la Universitatea de Me­dicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași (UMF) și de la Uni­versitatea Tehnică „Gheorghe Asa­chi” din Iași, iar ceilalți șase au soți sau soții la UAIC. Tarifele de ca­za­re pentru ei sînt aceleași. Pe lîngă aceste locuri, UAIC mai are cîteva locuri în cămine care sînt disponibile pentru cazare temporară. „Sînt 200 de locuri pentru cazarea stu­den­ților incoming din programele de tip Erasmus și 70 de locuri pentru cazarea ocazională a studenți­lor din alte centre unviersitare în ca­drul acțiunilor aprobate de univer­sitate”, au declarat reprezen­tan­ții instituției de învățămînt superior.

1.700 de locuri pentru mediciniști

La UMF, sînt în acest an universitar înscriși aproximativ 6.000 de studenți români, care au drept de cazare în căminele universității. Dintre aceștia, doar aproximativ 1.600 au ales să ocupe un loc în că­min, în prezent fiind încă 100 de locuri disponibile. „Încă mai primim cereri. La sfîrșitul fiecărei luni se fac sesiuni de recazare. De aceste lo­curi pot beneficia doar studenții univer­sității noastre”, a declarat Ivona Bur­duja, purtător de cuvînt la UMF. În E5 și 1 Mai B studenții stau cîte doi în camere, iar în fiecare lună aceș­tia trebuie să achite între 250 și 350 de lei pe lună. Aceste două clădiri au o capacitate totală de 424 de lo­curi. Căminele E1, 1 Dec. Pav. 9, 1 Dec. Pav. 10 și 1 Mai A au camere de patru locuri și pot caza în total 1.414 de studenți. Sumele variază între 140 și 160 de lei pe lună.

UMF are și un cămin în Cam­pu­sul „Tudor Vladimirescu” unde își cazează studenții. Căminul T22 are 91 de garsoniere și o capacitate de 182 de persoane. Studenții stau cîte doi în camere, costurile fiind de 430 de lei pe lună. Căminele C9 și C10 din Complexul Studențesc „Codrescu” au 190 de locuri, iar studenții cazați aici achită între 350 și 450 de lei în fiecare lună.

USAMV are 4.343 de studenți înmatriculați la licență, master, doc­torat și doar 1.776 de locuri de ca­zare în campus. Acestea sînt în to­ta­litate ocupate, iar universita­tea a încheiat un parteneriat cu Univer­si­tatea Tehnică „Gheorghe Asa­chi” din Iași (TUIASI) și a primit în Cam­pusul „Tudor Vladimirescu” încă 100 de locuri de cazare, dintre care sunt ocupate doar 27, dar și cu Co­legiul Agricol de Industrie Alimen­tară „Vasile Adamachi” din Iași, în căminele căruia au fost cazați anul acesta 12 studenți de la USAMV. „Este foarte benefic acest parteneriat pentru că noi ne ocupăm toate locurile”, a declarat ing. Bogdan Budeanu, director al Direcției de Servicii Studențești al TUIASI.

21 de cămine în „Tudor”

În căminele din Campus „Agro­nomie” sînt camere de două, trei, patru sau cinci locuri. Prețurile va­ria­ză între 135 și 155 de lei pentru studenții de la buget, iar pentru cei de la taxă tariful crește cu 105 lei. Doar în căminul A5, inaugurat la începutul acestui an universitar, prețurile sînt mai mari. „A5 este confort mărit, taxa este 450 de lei pentru studenții de la buget, iar pentru cei de la taxă este de 555 de lei. În căminele noastre nu se pot caza și studenți ai altor universi­tăți”, a declarat conf. univ. dr. Vasile Sto­leru, prorector cu activități sociale, studențești și relații cu alumni al USAMV. Studenții de la Agro­no­mie care stau în Campusul „Tudor Vladimirescu” plătesc cu 50 de lei mai mult decît studenții TUIASI.

TUIASI își cazează studenții în Campusul „Tudor Vladimirescu”, care are o capacitate de peste 7.600 de locuri. „În principiu, noi am ocupat toate locurile, dar dacă mai sînt tineri de cazat, cred că mai sînt 10-15 locuri în campus – cam unul, două locuri în fiecare cămin, pentru că sînt studenți care au renun­țat, fiind susținuți financiar de aca­să pentru a-și plăti chirie”, a de­cla­rat ing. Bogdan Budeanu. Cămi­ne­le au camere de două, trei sau patru locuri, iar prețurile variază între 120 de lei (pentru căminele de la T1la T5 și de la T9 la T12, cît și T14 și T15) și 200 de lei (în căminele T20 și T21) pentru studenții înmatricu­lați la buget. Cei care sînt la taxă trebuie să achite 110 lei în plus.

Pentru că are mai multe locuri de cazare decît cereri, TUIASI ac­cep­tă și studenți ai altor instituții de învățămînt din Iași. La începutul anului universitar, după ce s-au ca­zat toți studenții universității, Di­recția de Servicii Studențești de la TUIASI a creat un formular online unde se puteau înscrie cei care do­reau să locuiască în Campusul „Tu­dor Vladimirescu”. „I-am chemat pe toți și i-am cazat într-o zi. Chiar și acum dacă mai este vreun student care nu are unde să stea, el poate să vină la noi și să îl cazăm în cîteva ore”, a adăugat Bogdan Budea­nu. În prezent, în campusul de la TUIASI sînt cazați 450 de studenți de la alte universități, iar aceștia plă­tesc în plus, pe lîngă tariful de ca­za­re, încă 50 de lei.

În încercarea de a atrage cît mai mulți studenți, universitățile din Iași își propun să construiască noi cămine studențești sau să creeze condiții mai bune în cele existente. Astfel, din Complexul „Titu Maio­res­cu” vor fi reabilitate C6, C7 și C8, iar în spatele cantinei se va fa­ce un nou cămin. USAMV va în­cepe anul viitor construcția căminu­lui A6 – chiar în spatele căminului A5, și A4 va intra în renovare, iar TUIASI va construi un nou cămin și deja a început modernizarea a mai multor cămine dintre cele exis­tente, care vor fi dotate cu bucă­tă­rii și spălătorii.

Articole similare:

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top