Reading Room, biblioteca neoficială de engleză

Honoris fără Causa, Subiectele săptămînii Niciun comentariu despre Reading Room, biblioteca neoficială de engleză 23
Reading Room, biblioteca neoficială de engleză

La Facultatea de Litere de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC), lect. univ. dr. Lorelei Caraman, împreună cu cîțiva studenți voluntari, a creat Reading Room. În 2013, profesoara a preluat o sală plină cu cărți, pe care le-a inventariat și le-a ordonat alfabetic, iar de doi ani, în Corpul O al UAIC, funcționează o bibliotecă de limba engleză, de unde orice student poate împrumuta cărți. După ce a primit finanțare de la Ambasada Americii și a schimbat mobilierul, lect. univ. dr. Lorelei Caraman vrea acum să creeze cluburi de lectură și dezbateri.

În Corpul O al Universității „A­lexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) funcționează de doi ani Rea­ding Room, o bibliotecă în limba en­gle­ză, de unde studenții pot împrumuta tot felul de cărți, de la teatru pînă la critică literară. Lect. univ. dr. Lo­re­lei Caraman, cadru didactic al Fa­cul­tă­ții de Litere de la UAIC, co­or­do­neaz­ă activitatea de aici alături de cîți­va voluntari, actuali studenți ai fa­cul­tă­ții sau absolvenți. Deși au același scop, Reading Room nu este o struc­tură a Bibliotecii Centrale U­ni­ver­si­tare „Mihai Eminescu” din Iași (B­C­U) și nici a British Council, iar cei ca­re vin să împrumute cărți de aici nu au nevoie de permis.

Geneza

„Reading Room era o clădire cu o groază de cărți burdușite în du­la­puri, puse dezordonat. Dacă ve­neai să împrumuți, trebuia să te uiți tu, să tragi din dulapuri, să vezi ce e pe raf­turi, să bagi mîna prin praf”, a spus lect. univ. dr. Lorelei Ca­ra­man, care a preluat activitatea din Cor­pul O în anul 2013, pe cînd lucra ca a­sis­tent universitar la UAIC. Bi­blio­te­ca a funcționat și înainte, ocupîndu-se cîte un profesor de la catedra de en­gleză a Facultății de Litere cîte un an, fără a fi implicați în această activita­te și studenții. Cam 7.000-8.000 de căr­­ți a estimat lect. univ. dr. Lo­re­lei Caraman că s-ar fi aflat la Reading Room, majoritatea fiind donate sau cumpărate de către Ambasada A­me­ricană, cînd a preluat activitatea de acolo, iar clădirea nu era renovată. „­Unele dintre ele erau mucegăite. Am găsit aici oale cu borș, carpete, per­dele, bucăți de calculatoare. Să­li nevăruite cu găuri în pereți”, a men­ționat lect. univ. dr. Lorelai Ca­ra­man.

Profesoara a început să se gîn­deas­că la un sistem de inventa­ri­e­re pentru că nu știa ce cărți se află a­co­lo, iar dacă un student ar fi întrebat-o dacă există o anume carte, aceasta nu ar fi știut ce să îi răspundă. S-a sfă­tuit cu un bibliotecar înainte și a început inventarierea de la cartea nu­mărul unu. La început, făcea sin­gură voluntariat la Reading Room, pî­nă în 2014 cînd i s-a alăturat I­ri­na, studentă în anul al II-lea atunci. „Era foarte bine că venea pentru că eu la început eram singură și era co­ple­și­tor”, a adăugat lect. univ. dr. Lo­re­lei Caraman. În anul următor au ve­nit aproximativ 20 de studenți, pe ca­re profesoara i-a împărțit în mai mult gru­pe care își desfășura activitatea prin rotație.

Inventarierea

În procesul de inventariere, căr­țile sînt înscrie, într-o primă etapă, în­tr-un program. „Pe platforma pe ca­re noi o folosim avem mai multe cîm­puri: autor, titlul, an, tipo­gra­fie, ISBN și sala în care se află cartea, pen­tru că noi mai avem și un spa­țiu de depozitare la catedra de limbi stră­­ine, în Corpul A”, a precizat Ioan Juncu, voluntar al Reading Room și student al Facultății de Litere. Ur­mă­toarea etapă este etichetatul, ca­re se face în funcție de mai multe cu­lori: roșu pentru poezie, galben pen­tru teatru, verde pentru critică. Îna­inte de a fi așezate alfabetic pe rafturi, pe cotorul cărților mai sunt li­pi­te încă un rînd de etichete, cu i­ni­ți­alele autorului și titlul. Pînă în pre­zent s-au inventariat aproximativ 4.200 de volume.

„Sînt foarte multe cărți noi ca­re nu se găsesc nici la BCU, cărți bu­ne, pe care le luăm cu ajutorul Am­ba­sa­dei Americii”, a menționat lect. univ. dr. Lorelei Caraman. Și ea a îm­pru­mutat cărți de aici cînd era stu­den­tă. A luat, în special, teatru american și zice că i-a plăcut că nu îi trebuia per­mis. Profesoara care se ocupa a­tunci îi trecea doar pe un carnețel și spu­ne că nici cei care vin să împrumute căr­ți de la Reading Room nu vor avea ne­voie de permis. „Urăsc bi­ro­cra­ția, avem atît de multe hîrtii încît am zis că niciodată nu vom cere un permis. Cine dorește să împrumute, luăm a­dresa de e-mail și numărul de telefon și îl trecem în sistem cu carte îm­pru­mutată”, a adăugat lect. univ. dr. Lo­relei Caraman. În cazul în care ci­ne­va uită să returneze o carte, progra­mul îi atenționează prin notificări de acest lucru, iar voluntarii iau le­gă­tu­­ra cu studentul respectiv.

Club de lectură și dezbateri

Partea din față a Corpului O, un­de se află biblioteca de limba en­gle­ză cuprinde și două săli de curs, un­de se desfășoară seminarii de la Fa­cultatea de Litere, care au fost renovate, împreună cu sala de doar cîț­i­va metri pătrați de la Reading Ro­om, în vara anului 2016 de către univer­sitate. „Văruitul a fost destul de greu de obținut. Era îngrozitor înainte. De multe ori nu am făcut voluntariat că era prea frig. În una din săli era o ga­ură așa mare că – noi glumeam – da­că lipsea cineva spuneam că trebu­ie să verificăm dacă nu cumva e a­co­lo”, a adăugat lect. univ. dr. Lo­re­lei Caraman. Tot în acea vară, profesoa­ra a depus un proiect de granturi la Ambasada Americii, de unde a pri­mit bani să schimbe mobilierul. În oc­tombrie anul acesta au primit sca­une noi, iar de acum vor să-și lărgească activitatea, organizînd clu­buri de lectură, de dezbateri și chiar tutering – o activitate în care stu­den­ții oferă meditații celor care au ne­vo­ie de ajutor. „În doi ani de volunta­­riat am învățat foarte multe despre in­ventarierea cărților și îmi este și foar­te ușor să le explic celorlalți cum se face acest lucru. Uneori nu știi în ce categorie se încadrează o carte, mai ales dacă nu ai citit-o, dar du­pă titlu, autor și descriere îmi dau sea­ma. Uneori avem și cărți cu mai multe etichete pentru a fi mai ușor de identificat – de exemplu, an­to­lo­giile”, a menționat Andreea Mir­cea, voluntar al Reading Room și stu­den­tă la master la Studii Eu­ro­pe­ne.

Deși funcționează ca o bi­blio­te­că, aceasta nu poate fi înregistrată și oficial. Pe de o parte, activitatea de la Reading Room depinde de UAIC, pen­tru că Corpul O aparține u­ni­ver­sității, iar pe de altă parte, oficia­li­za­rea ar presupune un spațiu închis. „Es­te nevoie de cele două săli de se­minar, mai ales că lipsa sălilor este o gravă problemă la Litere. Iar noi ne-am dorit ca aici să fie mai mult un spa­țiu de socializare”, a adăugat lect. univ. dr. Lorelei Caraman. În plus, clădirea nu este dotată cu niciun grup sanitar, cei care își des­fă­șo­a­­ră activități în această clădire fiind ne­­­voiți să folosească băile din Cor­pu­rile H și G. Pînă acum, la Rea­ding Room au făcut voluntariat și au ci­tit cărți studenți de la Litere, Psi­­ho­lo­gie și Drept, dar orice student care vrea să citească cărți în en­­gleză este aș­tep­tat de către volun­­tari în Corpul O în fiecare miercuri, în intervalul 18.00-20.00, și vineri – de la 10.00 la 12.00, cînd are loc „Open Hours”.

Articole similare:

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top