Mai puțin de 1% dintre studenții ieșeni urmează modulul psihopedagogic

Honoris fără Causa, Subiectele săptămînii Niciun comentariu despre Mai puțin de 1% dintre studenții ieșeni urmează modulul psihopedagogic 116
Mai puțin de 1% dintre studenții ieșeni urmează modulul psihopedagogic

Trei universități de stat ieșene organizează modulul psihopedagogic atît pentru actualii studenți, cît și în regim postuniversitar. Pentru cei care urmează cursurile bugetate ale unei instituții de învățămînt superior, acest modul este subvenționat de către stat. Cu toate acestea, mai puțin de 500 de studenți de la Universitatea „Gheorghe Asachi” din Iași și de la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași aleg să frecventeze acest modul și doar la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași numărul acesta este de aproximativ 1.500.

Pentru a putea preda în în­vă­ță­mîn­tul gimnazial și în cel liceal, un ca­dru didactic are nevoie, pe lîngă pre­gătirea științifică, și de pre­gă­ti­re pedagogică, care se face în cadrul mo­dulului psihopedagogic. A­ces­te cursuri sînt organizat de in­sti­tu­ți­i­le de învățămînt superior din țară pe do­uă niveluri: primul poate fi studiat în cadrul ciclului de licență, iar cel de-al doilea la master. Pînă ac­um, doar nivelul I era gratuit, acesta fi­ind primul an în care și masteranzilor de la buget li se oferă această oportuni­­tate, dacă își continuă studiile în do­meniul în care și-au susținut lu­cra­rea de licență, conform Ordinului de Ministru 3850/2017. Absolvenții de studii superioare care nu au ur­mat aceste cursuri în perioada stu­den­ției o pot face în regim postuni­­versitar, însă costurile nu vor mai fi suportate de către stat, acestea va­ri­ind între 1.400 și 1.800 de lei. În Iași, trei dintre instituțiile de în­vă­ță­mînt superior organizează astfel de cur­su­ri: Universitatea „Alexandru Io­an Cuza” din Iași (UAIC), U­ni­ver­si­ta­tea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) și Universitatea de Ști­ințe Agricole și Medicină Ve­te­ri­nară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USAMV).

Cursuri postuniversitare

Aproximativ 300 de studenți de la TUIASI s-au înscris anul acesta la modulul psihopedagogic. Nu­mă­rul celor care aleg să urmeze aceste cur­suri la Politehnică scade de la un an la altul. La începutul anului 2016, în ianuarie, aproximativ 700 de perso­­a­ne urmau aceste cursuri la buget și 43 la taxă – la ambele niveluri, iar la începutul anului universitar 2016-20­17, în octombrie, numărul acesto­­ra era de 624, respectiv 23. Taxa de în­scriere la acest modul este de 15 lei pentru studenții de la buget, iar cei de la taxă trebuie să achite o sumă de 100 de lei pentru fiecare semestru. „Absolvenții modulului pot pre­da disciplinele pe care le-au studiat în cadrul programului de licență. E adevărat că în învățămîntul univer­­sitar legislația nu prevede obligati­vi­tatea acestuia, dar sînt u­ni­ver­si­tă­ți care îl cer”, a declarat conf. univ. dr. Gabriel Asandului, directorulul Departamentului pentru Pre­gă­ti­rea Personalului Didactic (DPPD) al TUIASI. Universitatea Tehnică or­ga­nizează cursuri pentru modulul psi­hopedagogic și în regim postuni­versitar. Taxa de școlarizare este de 1.400 de lei pe an (atît pentru ni­ve­lul I, cît și pentru nivelul II), la care se adaugă o taxă de înscriere de 50 de lei. Anul acesta, 34 de persoane au op­tat să urmeze aceste cursuri.

În anul universitar 2017-2018, la UAIC s-au înscris la nivelul I al mo­dului psihopedagogic aproximativ 1.500 de studenți de la toate cele 15 facultăți. „Cei care vor să urmeze mo­dulul psihopedagogic trebuie să completeze o cerere, care este a­du­să la DPPD de către profesorul de Psi­hologie a Educației, pentru că este pri­ma disciplină a modulului, a­flînd cu această ocazie și toate discipli­ne­le pe care le vor parcurge în cei trei ani de licență, conform planului de învățămînt. Pentru a absolvi modu­­lul și pentru a primi acel certificat ca­re te ajută să profesezi este ne­ce­sa­ră parcurgerea tuturor discipli­ne­lor”, a declarat prof. univ. dr. Con­stan­tin Cucoș, directorul DPPD al UAIC. Fi­ind un curs facultativ, o parte din­tre studenți renunță pe parcurs la stu­dierea modulului psihopedago­­gic. Spre exemplu atît în anul al II-lea, cît și în al III-lea de licență sînt în­scriși doar aproximativ 1.200 de stu­denți. Cei care ajung să stu­di­e­ze și nivelul al II-lea, la master, este în­să și mai mic, în prezent modulul fi­ind urmat de aproximativ 241 de stu­denți din anul I, master, și 233 din anul al II-lea.

Mai puțin studenți la nivelul II

În cazul cursurilor postuniversi­tare, la UAIC sînt aproximativ 250 de cereri anual, iar vîrsta persoa­ne­lor variază de la 21-22 de ani, pînă la 50 de ani. Taxa totală a modulului es­te de 1.750 de lei, iar înscrierile se fac anul acesta pînă pe 20 oc­tom­bri­e. Cursurile se fac într-un singur se­mestru, la sfîrșit de săptămînă. Nu­mărul de ore și numărul de discipli­ne este același, dar acestea sînt cu­mu­late în trei zile pe săptămînă, cî­te zece ore pe zi. „Anul trecut am a­vut, de exemplu, și conferențiari de la Universitatea «Cuza», care do­reau să treacă pe post de profesori și nu a­veau modulul psihopedagogic fă­cut și atunci s-au înscris. Am avut și ac­tori, cîntăreți de la operă, doctori, ca­re la un moment dat vor să predea, iar dacă nu au modulul, nu pot să fa­că acest lucru”, a adăugat prof. univ. dr. Constantin Cucoș. Cursurile sînt susținute de profesori de la Fa­cul­ta­tea de Psihologie și Științe ale Edu­cației a UAIC.

În același timp, la USAMV se în­scriu anual la modulul psiho­pe­da­go­­gic aproximativ 500 de studenți, iar mulți renunță chiar după pri­mul semestru. „Pentru mulți există o pe­rioadă de tatonare, în care vor să va­dă dacă li se potrivește. Eu le zic din start că au patru ore în plus în orar fa­ță de colegii lor, care înseamnă mult pentru un orar deja în­căr­cat”, a menționat prof. univ. dr. Mihai Stan­­ciu, director al DPPD de la USA­MV. În cazul cursurilor postu­­niversitare, durata acestora este de un an universitar pentru fiecare ni­vel. Taxa de școlarizare pentru ni­ve­lul I este de 1.800 de lei, iar pentru ni­velul al II-lea este de 1.400 de lei, la fiecare adăugîndu-se o taxă de înscriere de 50 de lei. Anual se înscriu aproximativ 35 de persoa­ne, majoritatea tineri absolvenți care nu au urmat cursurile în timpul ciclului de licență, ei optînd să studieze ce­le două niveluri ale modulului în pa­ra­lel.

La Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” din Iași (UMF) a existat la un moment dat mo­dulul psihopedagogic, însă a­ces­ta nu se mai organizează de 20 de ani. „A fost organizat în anii ’90, dar acum nu mai există. Cei care au a­vut nevoie de acesta l-au urmat la UAIC. S-a reluat problema de curînd pen­tru a fi reintrodus, dar momentan se face un studiu în vederea re­im­ple­men­tării lui”, a declarat Ivona Bur­duja, purtător de cuvînt la UMF.

Probleme în noul regulament

Studenții de la USAMV care a­leg să devină cadre didactice pot pre­da biologie și educație tehnologică, dar certificatul pe care îl primesc după ab­solvirea modulului psihopedago­gic îi ajută și în alte situații. „Eu am constat că pentru a fi formator pen­tru adulți într-un proiect trebuie să ai, pe lîngă certificat de pregătire pen­tru adulți, și pregătire psih­o­pe­dagogică”, a adăugat prof. univ. dr. Mihai Stanciu. Acesta a semnalat și o problemă în noul ordin, respectiv faptul că gratuitatea pentru ni­ve­lul al II-lea este condiționată de un mas­ter în domeniul licenței. „Eu cred că la nivelul al II-lea noi urmărim for­ma­rea unor competențe transversa­le. Acolo este ca obiect Didactica spe­­cialității, nu Didactica predării a­gro­nomiei, de exemplu”, a mai preci­zat prof. univ. dr. Mihai Stanciu.

Odată cu introducerea noului or­din, studenții care nu au parcurs toa­te disciplinele teoretice ale mo­du­lului psihopedagogic nu se pot în­scri­e la cursul de Didactică, res­pec­tiv Practica pedagogică. „Este vor­ba despre art. 4 din ordin. Mi se pare fi­resc pentru că nu poți intra la clasă să susții ore dacă nu ai niște cu­noș­tințe de psihologie și pedagogie”, a adăugat prof. univ. dr. Constantin Cu­coș, director DPPD al UAIC. La ni­vel de minister, s-a pus problema scoaterii modulului psihopedago­gic și introducerea unui masterat di­dac­tic, care să asigure atît pregătirea ști­ințifică, cît și cea pedagogică a vi­i­to­rilor profesori. Această modificare es­te cuprinsă în Legea Educației Na­ționale Nr.1/2011, însă ideea a ră­mas la stadiul de proiect.

Prof. univ. dr. Mi­hai Stanciu consideră că mo­ti­ve­le pentru care se întîrzie această im­plementare es­te legată de fonduri, în­trucît stu­den­ții care vor alege să stu­dieze acest master ar trebui să be­neficieze de o bursă din partea sta­tu­lui ro­mân. Pînă atunci, ab­sol­ven­ți­lor modului psihopedagogic care își dau și doctoratul în același domeniu în care au studiat atît la ciclul de li­cen­ță, cît și la master, li se re­cu­noaș­te gra­dul didactic I, chiar dacă ti­tlul de doc­tor îți atestă doar pregătirea ști­ințifică, nu și cea pedagogică.

Articole similare:

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top