Festivalul Internațional al Educației, magnet pentru proiectele în căutare de finanțare

Honoris fără Causa, Subiectele săptămînii Niciun comentariu despre Festivalul Internațional al Educației, magnet pentru proiectele în căutare de finanțare 46
Festivalul Internațional al Educației, magnet pentru proiectele în căutare de finanțare

Ediția de anul acesta a Festivalului Internațional al Educației (FIE) are ca temă Centenarul României. Deși organizatorii au încercat pentru prima dată să organizeze evenimentele în jurul unui singur concept, multe dintre acestea s-au alăturat doar datorită finanțării pe care o pot obține în acest festival. Există în continuare activități care nu fac parte din aria culturală, precum cele sportive, iar unele evenimente s-ar fi organizat chiar și fără o umbrelă care să le adune pe toate. Tîrgul de carte Librex, Hagariada sau Serile Filmului Românesc sînt doar cîteva dintre evenimentele care au avut loc și înainte de a apărea FIE. Unul dintre puținele evenimente legate direct de acest festival, considerat și cap de afiș, este concertul care va fi susținut de violonistul Nigel Kennedy, la sfîrșitul lunii mai.

Ajuns la cea de-a cincea ediție, Fes­tivalul Internațional al Edu­ca­ți­ei (FIE) încă nu și-a găsit o identitate. De­și Andrei Apreotesei, directorul FIE de anul acesta, spune că ediția va fi cea mai lungă și cea mai com­ple­xă, fiind o umbrelă a mai multor evenimente, oamenii de cultură din Iași susțin că festivalul ar putea ac­ce­sa fonduri europene, consideră te­ma aleasă una nepotrivită pentru un fes­­tival și se referă la eveniment ca fi­­ind lipsit de originalitate, afectat și de faptul că nu are o echipă ad­mi­ni­s­­trativă proprie.

***

FIE 2017 este organizat în peri­oada 8 mai – 25 iunie de către Pri­­măria Municipiului Iași, iar pentru prima dată de la înființare are și o te­mă: Centenarul României. Bugetul es­te aproximativ același ca în anul tre­cut, respectiv 2,2 milioane de lei, care au fost împărțiți pentru 153 de proiecte, respectiv 300 de evenimen­­te. „Nu cred că vom atinge bugetul, pentru că în momentul de față a­vem doar 2 milioane de lei, dar aș­tep­tăm să vedem încheiate toate contrac­te­le și toate acordurile de parteneria­­te”, a declarat Andrei Apreotesei, nu­­mit anul acesta director al festiva­­lului. Spre deosebire de anul trecut, când evenimentele dedicate stu­den­ților au fost limitate, deși la prima e­diție, în anul 2013, festivalul a fost gîn­dit ca fiind strîns legat de me­diul universitar ieșean, anul acesta in­stituțiile de învățămînt superior au propus numeroase activități ști­­ințifice. Andrei Apreotesei susține că anul acesta FIE a fost împărțit în do­uă direcții – educație și cultură. Cel mai mare eveniment dedicat stu­den­ților este „Marșul ab­sol­ven­ți­lor”, care va avea loc vineri, 26 mai, fi­ind așteptați reprezentanți ai tuturor in­sti­tuțiilor de învățămînt superior din Iași.

Pe lîngă evenimentele pe care fi­e­care universitate le va organiza pen­­tru proprii studenți, U­ni­ver­si­ta­tea Na­țională de Arte „George E­nes­cu” din Iași (UNAGE) partici­pă la „Pia­ța artelor”, o activitate care va a­vea loc pe 20 mai, atunci cînd stu­den­ții și cadrele didactice ale in­sti­tu­ției de învățămînt superior vor rea­liza în Piața Unirii o lucrare textilă pen­tru a aniversa Centenarul Ro­mâ­niei și a comemora Primul Război Mon­dial. Cu toate că evenimentele sînt organizate pentru prima dată în jurul unui concept, acest lucru nu a­du­ce neapărat o îmbunătățire. „Co­­memorarea unui război este cel pu­țin neobișnuită, ca să nu zic to­tal nepotrivită pentru un festival. Un fes­tival înseamnă la
originile lui o săr­bătoare, o serie de evenimente ca­re să ne scoată din obișnuit și să ne a­ducă împreună. Un război mondi­­al și Centenarul României nu cred că este o temă potrivită pentru un fes­tival, cu atît mai mult unul in­ter­na­țional și al educației”, a declarat Ol­tița Cîntec, directorul artistic ad­junct al Teatrului pentru Copii și Tineret
„Luceafărul” Iași.

Nigel Kennedy, vedeta FIE

Anul acesta FIE a devenit o um­brelă pentru evenimentele de sine stă­tătoare din Iași, care oricum se or­ganizau și în absența Festivalului E­ducației. Astfel, Tîrgul de Carte Li­brex, care se desfășoară în perioada 10-14 mai, Hangariada, care va a­vea loc la finalul lunii mai (26-28 mai), au fost incluse și anul acesta în festi­­val. De asemenea, au fost adăugate și noi evenimente, precum Festivalul Se­rile Filmului Românesc (10-14 mai) și Conferința Internațională de IT CODECAMP (12-13 mai). Di­rec­torul FIE spune că organizatorii a­ces­tora au cerut să se alăture festiva­­lului, mai ales că acest lucru le a­si­gu­ră și o finanțare mai mare, iar e­chi­pa FIE a considerat că au un scop co­mun. „Noi am considerat că sînt e­ve­nimente foarte bune care nu ar tre­bui lăsate în afara umbrelei FIE, în­trucît fiecare din aceste festivaluri nu doar că este în umbrela FIE, dar are și un buget mult mai sub­stan­ți­al decît în ceilalți ani”, a subliniat An­drei Apreotesei. Acesta a mai a­dă­ugat că în perioada 8 mai – 25 iu­nie „nu există zi fără să se întîmple un eveniment cultural sau e­du­ca­țio­nal în Iași”, cu toate că sînt ac­ti­vi­tă­ți în cadrul festivalului ce nu au nicio le­gătură cu domeniul cultural, precum „Cupele FIE la badminton, po­pice, tenis de masă, înot”, „Finala Cu­pei României 2017 la fotbal fe­mi­nin”, „Street ball”, Concurs Na­țio­nal Studențesc „Fă pasul spre sport”. „FIE își caută încă profilul, în­cear­că să se definească ca festival. Nu e prea limpede ce îl distinge de alte e­venimente festivaliere. Acesta trebu­­ie regîndit, așezat între niște cadre în care noi, consumatorii de cultură, și cei care sîntem subiecți ai edu­ca­ți­ei continue, să ne limpezim ce în­sea­m­nă FIE”, a adăugat Oltița Cîntec.

Florin Cîntic, director al Ar­hi­ve­­lor Naționale, spune că FIE ar trebu­­i să fie un festival al educației și al cul­turii, să aibă propriul buget și nu să fie sponsorizat de bugetul local al Ia­șului. „Un festival serios trebuie să fie construit în jurul unui concept, să aibă o echipă proprie și un director cu contract care să fie capabil de a ac­cesa fonduri europene și de a în­che­ia contracte internaționale, să pro­pună ceva original, nu să reia pro­vincial ceea ce au făcut alții. Fă­ră aceste condiții și fără parteneria­­te și cofinanțări din alte surse e doar o improvizație amatoristică”, a de­cla­rat acesta.

Evenimentele culturale cuprinse în FIE vor avea loc la Palatul Cul­tu­rii. În cadrul „Week-end Clasic Cen­ter”, care va avea loc între 19 și 21 mai, vor susține spectacole Fi­lar­mo­nica din Cernăuți, Opera Na­țio­nală Ro­mâ­nă Iași și Opera de Stat din Chi­și­nău. Filarmonica de Stat „Mol­­do­va” Iași și Opera din Odessa vor sus­ți­ne spectacole pe 24 mai, res­pectiv 28 mai. Unul dintre pu­ți­ne­le evenimen­­te care nu s-ar fi or­ga­ni­­­zat dacă nu ar fi fost FIE este con­cer­tul care va fi sus­ținut pe 27 mai de către Nigel Ke­nnedy, pe care di­rec­torul festivalu­­lui l-a și declarat „cap de afiș”.

Articole similare:

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top