Birocrația ține în sertar diplome cu dublă acreditare

Honoris fără Causa, Subiectele săptămînii Niciun comentariu despre Birocrația ține în sertar diplome cu dublă acreditare 20
Birocrația ține în sertar diplome cu dublă acreditare

În România, sistemul de învățămînt superior nu cuprinde programe de studii care să aibă ca finalitate acordarea de diplome cu dublă acreditare. La Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași există, la nivel de master, cîteva colaborări încheiate cu instituții și facultăți din străinătate, prin care absolvenții pot obține astfel de diplome. Începînd cu anul universitar 2017-2018, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași va acorda diplome duble, în limbile română și franceză, studenților de la licență și master, prin intermediul unui parteneriat cu Institutul Național de Științe Aplicate din Franța. Acordul, care este sprijinit de Institutul Francez din România (IFR) și de Agenția Universitară a Francofoniei (AUF), va contribui la dezvoltarea internaționalizării universității – ea fiind totodată și singura din Iași care le va oferi studenților o astfel de oportunitate.

Internaționalizarea învățămîn­tu­lui superior și a programelor de masterat se referă, în general, la un proces care vizează mobilitățile stu­denților, cadrelor didactice și cer­ce­tătorilor între universitățile din diferite țări. Acesta este și motivul pentru care, în spațiul european, exis­tă programe de tip „exchange” – cum este Erasmus –, facilitate de procesul Bologna și prin interme­diul cărora tinerii pot merge într-un schimb de experiență la o universitate dintr-o altă țară. Integra­te în acest concept sînt însă și cîteva acțiuni, specifice, precum derularea în comun a unor proiecte de cer­cetare sau organizarea unor pro­grame de studiu în cotutelă. Cea din urmă ar însemna că studenții, în urma absolvirii aceluiași program de studii, primesc fie o diplomă co­mună („diplomă dublă”, „combined degree”, „joint-degree” sau „Doppel­diplom”) de la universitățile par­te­nere și care este recunoscută în am­bele țări, fie cîte o diplomă din par­tea ambilor parteneri din program.

Programe de master în cooperare

Problema internaționalizării, așa cum este ea expusă în termenii de mai sus, este că la noi în țară nu exis­tă un cadru prin care să se spri­jine concretizarea acesteia, în sensul de­plin al cuvîntului. „Sistemul de în­vă­ţămînt superior din România nu prevede programe de studii care au ca finalitate acordarea de diplome cu dublă acreditare («joint degree»)”, a punctat prof. univ. dr. Gheorghe Iacob, prorector pentru programe de licenţă şi activităţi de formare a personalului didactic din învăţăm­în­tul preuniversitar al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC).

La UAIC, la licență, nu există posibilitatea acordării de di­plo­me cu dublă certificare, întrucît nu s-a încheiat niciun parteneriat cu uni­ver­sități sau institute din afara țării. Sînt, în schimb, în derulare, programe de masterat organizate în cooperare cu universităţi din stră­i­nă­tate și în cadrul cărora studenţii pot obţine cîte o diplomă de studii de la ambele instituții de învăță­mînt superior partenere. În cadrul Fa­cul­tăţii de Economie şi Adminis­tra­rea Afacerilor (FEAA) funcţio­nea­ză, în prezent, trei programe de stu­dii universitare de master, de a­cest tip. Statistică și Actuariat în Asigu­rări și Sănătate este unul dintre ele și are ca partener, începînd cu anul 2009, Institut des Risques Indus­triels, A­ssu­rantiels et Financers (IRIAF) al Universității din Poitiers, Niort, Fran­ța. Un alt program de master, Fi­nance and Risk Management, coo­perează din 2010 cu Universitatea din Groningen, Olanda și înce­pînd cu 2015, a început colaborarea și cu University of Economics din Ka­to­wice, Polonia și University of A­pplied Sciences bfi din Vienna, Aus­tria. Aceasta din urmă a încheiat o colaborare, începînd cu anul universitar 2015 – 2016, cu un alt program din cadrul FEAA, Strategic Human Resource Management.

Primii pași, făcuți de Politehnică

Universitatea Tehnică „Gheor­ghe Asachi” din Iași (TUIAȘI) a fă­cut, de curînd, primele demersuri pentru a se dezvolta pe plan in­ter­național prin crearea unui partene­riat cu Institutul Național de Știin­țe Aplicate (INSA) din Franța. În aces­ta sînt stipulate, pe lîngă derularea de doctorate în cotutelă, în urma că­rora absolvenții programelor să pri­mească titlul de doctor cu recu­noaș­tere atît în România, cît și în Fran­ța, mobilități ale studenților de la toa­te ciclurile de studiu, mobilități ale cadrelor didactice și cercetătorilor și posibilitatea ca tinerii să facă prac­tică o anumită perioadă atît în Fran­ța, cît și în România – și acordarea de diplome cu dublă acreditare, în limba română și în limba franceză.

El va fi valabil pentru toate cele 11 facultăți ale TUIAȘI, pentru toate specializările, licență și master inte­grat. „Începînd cu anul universitar 2017 – 2018, va exista această facili­tate, de acordare a unor diplome cu dublă acreditare, de «duble di­plome». Ea include și generațiile existente, care sînt acum în anul al doilea, al treilea și cu atît mai mult pe cei care vor intra, studenții din anul I”, a declarat prof. univ. dr. ing. Irina Lungu, prorector responsabil cu Relațiile Internaționale. La nivel de doctorat, sînt cotutelele care, deși incluse în acest parteneriat, existau și înainte, în afara acestui acord. „Și înainte era posibilitatea, dar nu era recunoașterea. După anii 2000, s-a creat o zonă legislativ-permisi­vă, astfel că acum avem deja cel puțin 30 absolvenți de doctorat în cotu­te­lă”, a adăugat aceasta. Cît despre colaborarea didactică și științifică dintre cele două instituții, sînt luate în considerare posibilitățile de a în­ființa o școală de vară pentru stu­denți și de a pregăti, în comun, conferin­țe cu tematică pluridisciplinară. „Un astfel de parteneriat nu adu­ce neapărat schimbări, cît ocazia, prin intermediul acestui acord ins­ti­tuțional, ca fiecare student din uni­versitate, doritor de dublă diplo­mă, să-și găsească materializarea pe un traseu prestabilit. Adică nu să și-l caute, ci el să existe, instituțional, și-atunci să-l folosească pe cel exis­tent”, a declarat prof. univ. dr. ing. Irina Lungu.

Parteneriatul cu Institutul Na­țio­nal de Știinte Aplicate din Fran­ța, care se rezuma pînă acum la acordurile pentru mobilități Erasmus, la nivelul a două facultăți, va fi semnat luni, 29 mai, în București, la Ambasada Franței, în prezența reprezentanților Alianței Române a Universităților Tehnice (ARUT) și a reprezentanților universități­lor din cadrul INSA. „Acesta este pasul final în încheierea parteneriatului”, a menționat prof. univ. dr. ing. Iri­na Lungu.

Din INSA fac parte șapte institute. Șase dintre ele sînt situate în Franța, în regiunea Centre-Val de Loire, în orașele Lyon, Rennes, Rouen, Strasbourg și Toulouse, iar cel de-al șaptelea este situat în Ma­roc. În fiecare an, un număr de a­proximativ 2.600 de ingineri și 85 de arhitecți termină studiile de li­cen­ță și master, și alți 300 își fina­li­zea­ză studiile doctorale. Din totalul ce­lor 13.000 de studenți ai INSA, 3800 sînt din afara Franței, datorită par­te­neriatelor încheiate cu mai mul­te universități, de pe continente dif­eri­te.

Articole similare:

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top