Ambulanțele din vîrful aisbergului minciunii

Atitudine, Cap în cap Niciun comentariu despre Ambulanțele din vîrful aisbergului minciunii 9
Ambulanțele din vîrful aisbergului minciunii

A trecut jumătate de an de cînd PSD a pre­luat din nou guvernarea țării, iar găurile din exageratul său program electoral au în­ce­put deja să se vadă. Guvernul Grindeanu nu re­u­șește să adune destui bani la buget, legea sa­larizării unitare mai mult i-a încăierat pe bu­getarii care visează la venituri ce nu le vor a­vea, de fapt, prea curînd, iar Parlamentul se o­cupă mai mult cu încercările de grațiere a in­fractorilor, decît cu repararea unor proble­me legislative.
Conflictul dintre ministrul Sănătății, Flo­rian Bodog, și eternul secretar de stat Raed A­rafat e doar vîrful aisbergului unui eșec ce se prefigurează tot mai mare sub nivelul mă­rii, sub ceea ce presa și opinia publică poate ve­dea deocamdată.

Iar lucrurile trebuie că arată deja tare rău dacă Raed Arafat, altfel extrem de servil cu gu­vernele din care face parte, a simțit ne­vo­ia să iasă cu un atac atît de dur. „Blocajele şi mo­dul în care am fost sabotaţi, în mod de­o­se­bit la nivelul Ministerului Sănătăţii, şi mă refer a­ici la funcţionari din cadrul Ministerului Să­nătăţii care au sabotat procesul de dotare al ser­viciilor de ambulanţă şi SMURD în mod con­tinuu, ca să ajungem într-o situaţie fără pre­cedent în sistemul de urgenţă, situaţie ca­re începe să pună viaţa pacienţilor în pericol”, a scris fondatorul SMURD pe pagina sa de Fa­ce­book.

În replică, Florian Bodog a dat un răs­puns mai degrabă tehnic: „IGSU a pornit o a­chi­zi­ţi­e la începutul anului şi a fost anulată ca ur­ma­re a unor contestații, dată jos la cererea A­NA­P. Fiscul a spus că, pen­tru că s-a modificat le­gis­laţia achizițiilor publice, pro­tocolul nu mai e valabil, așa că am demarat un alt protocol şi l-am dat mi­nis­trului de Interne săp­tă­mî­na trecută. Lu­ni sau marţi îl semnăm şi de­marăm procedura de achiziție”.

Pe fondul acestui conflict care vizează, a­­pa­rent, binele bolnavilor, a venit premierul So­­rin Grin­deanu care a dez­văluit că cei doi de­m­­nitari se ceartă pe pie­lea ursului din pă­dure. „În momentul ăsta, pe bu­get, nu e­xistă fi­nan­ța­re pentru achiziția a­ces­tor am­bu­lan­țe. Deci, pu­nem într-un fel carul înaintea bo­i­lor”, a tă­iat-­o sec prim-ministrul.

Dar a deschis, prin a­ceas­tă declarație ui­mi­toare, un nou front: cel al promisiunilor ne­onorate de un gu­vern care după aproape șa­se luni de la instalare ne de­mon­strează încă o dată că pro­mi­si­u­nile electorale sînt una, ac­ți­unile post electo­ra­le sînt alta.

PSD promitea, în programul său electo­ral, cam tot ce își poate dori România în acest mo­ment: salarii mari, autostrăzi, taxe puține, spi­tale ultramoderne. Social-democrații sus­ți­neau că țara va fi împînzită de ambulanțe, a­nunțînd cîte o autosanitară pentru urgențe me­dicale în fiecare comună a țării. Pro­mi­si­u­nea l-a panicat în decembrie pe același Raed Arafat. Și lui i se părea prea gogonată: „În pri­mul rînd, dacă vorbim de 3.000 de am­bu­lan­ţe în sate, deci suplimentare, înseamnă perso­nal suplimentar, iar ca să avem în fiecare am­bu­lanţă măcar un ambulanţier şi un asistent, în­seamnă că va trebui să angajăm un număr de 30.000 persoane noi la serviciile de am­bu­lan­ţă, 15.000 ambulanţieri şi 15.000 asistenţi pe con­siderentul că pentru fiecare post permanent trebuie cinci persoane ca să acopere şi con­cediile şi să asigure o activitate con­ti­nu­ă”.
Și gogonată a fost, constatăm din vorbe­le lui Sorin Grindeanu. Nu de alta, dar din ce­le 3.000 de ambulanțe, guvernul ne anunță că nu va fi cumpărată, cel puțin nu anul acesta, nici măcar una. Ce contează că 60% din parcul ac­tual de autosanitare este uzat și reprezintă un pericol pentru pacienți? E mai important să se mărească exponențial și nejustificat salarii­le bugetarilor.

De altfel, această mărire care nu poate fi sus­ținută de economie îi face pe liderii PSD, în frunte cu Liviu Dragnea, să dea înapoi în a­proape cam tot ce au promis. Social-de­mo­cra­ții ne promiteau TVA zero la vînzarea de lo­cu­ințe și doar 9% pe publicitate de la 1 martie a­nul acesta. Săptămîna trecută, Liviu Drag­nea a revenit și a susținut că această scădere, ori­cum neagreată de Comisia Europeană, nu mai este posibilă. „Cei din domeniul pu­bli­ci­tății şi din zona presei au spus că măsura, chiar dacă poate avea efecte bune, poate a­vea şi efecte perverse, în sensul că ar trebui să aş­tepte mult la rambursarea de TVA. Şi cei din zona de construcţii de locuinţe la fel”, s-a jus­tificat Liviu Dragnea. Parțial are dreptate. De­oarece are nevoie disperată de bani, statul ro­mân întîrzie cît poate de mult returnarea de TVA către firme.

Și problemele continuă. În programul de guvernare al PSD stă scris că „Unifarm trebu­­ie să devină un jucător pe piață care să re­zol­ve problemele urgente ale Ministerului Să­nă­tății în asigurarea medicamentelor necesare pa­cienților, asigurarea continuității a­pro­vi­zio­nării cu medicamente și vaccinuri pentru po­pulație”. În acest moment însă există o cri­ză acută de vaccinuri pe piața românească, pă­rin­ții trebuind să apeleze la soluții din Un­ga­ria sau Bulgaria pentru a-și vaccina copiii. Sta­tul nu are momentan soluții.

Ni se promitea că anul acesta vor fi ab­sor­bi­te din fonduri europene 20,7 de miliarde de lei, dar din zece autorități românești de ma­na­gement care gestionează cele mai importan­­te programe UE, doar două sînt acreditate, po­­trivit europarlamentarului Siegfried Mu­re­șan.

Și ăsta e abia începutul celor patru ani de guvernare.

Text de Răzvan CHIRUȚĂ, redactor-șef „România Liberă”

Sursă foto: glsa.ro

Articole similare:

Autor:

Opinia Studențească

Revistă săptămînală de actualitate, reportaj și atitudine studențească, editată de studenți ai Departamentului de Jurnalism și Științe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”.

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top