Dacii, urmașii îngerilor neatenți

Lumea pe jar Niciun comentariu despre Dacii, urmașii îngerilor neatenți 9
Dacii, urmașii îngerilor neatenți

Dacopații sînt acei oameni care cred cu tărie că aici, pe teritoriul României, este adevăratul leagăn al civilizației, iar dacii sînt ființe străvechi, inventatori ai scrisului, adevărații copii ai Domnului, care comunicau cu universuri paralele, urmașii îngerilor care locuiesc în Grădina Maicii Domnului. Astfel de informații inundă tot mai des Internetul, orice legendă este o dovadă, iar cei care aduc argumente împotriva „dovezilor” lor sînt cei vor să ascundă „adevărul”. Legat de argumentele și „dovezile” pe care le aduc, acestea aproape că nu există și e ca și cum ai zice că, dacă sapi pe lângă Sarmizegetusa și nu găsești nimic, atunci e clar că dacii comunicau prin wireless.

Dacomania sau dacopatia sînt cu­rente desprinse parcă din cărțile de istorie ale perioadei comuniste, cînd s-a încercat să se ofere Ro­mâ­niei un trecut glorios, dar merg chiar mai departe și oferă, în anumite ca­zuri, chiar însușiri mistice „stră­mo­șilor noștri, dacii”. Dan Alexe, în car­tea sa „Dacopatia și alte rătăciri românești”, subliniază că aceste în­cercări de a da origini mistice și de a demonstra că dacii au vorbit latina înaintea latinilor și au fost cei care au fondat Roma nu sînt decît o în­cercare de a acoperi un complex de in­ferioritate. De asemenea, Dan Ale­xe compară această „rătăcire” a unor români cu obsesia arienilor, scrii­to­rul argumentînd că obsesia româ­ni­lor cu originea lor dacică, cel puțin în cazul dacopaților de azi, își are ră­dăcina în cartea lui Nicolae Den­su­șianu, „Dacia preistorică”. Despre această carte, Dan Alexe spune că „are stridențe net proto-naziste prin accentul ei obsesional pe biologic, rasă și etnie”. Și pe bună dreptate, dacă analizăm toate articolele de pe site-uri precum cocon.ro, nationa­listi.ro sau alte astfel de pagini web care caută teorii ale conspirației și văd în orice încercări ale străinilor de a ascunde trecutul nostru glorios.

Evident, cei care susțin toate a­ces­te teorii nu se numesc pe sine da­copați, ci dacologi, persoane care mi­zează pe o istorie paralelă, cen­zu­ra­tă, în cazul unor dacopați extremi, inclusiv de reptilieni sau alte rase diabolice. Chiar dacă dacopatia a prins avînt mai mult în ultimii ani, grație rețelelor de socializare și a u­șurinței cu care oricine își poate crea o pagină web, mitul dacic își are în­să rădăcinile inclusiv în doctrina le­gionară și a fost mereu un instrument în discursul cultural și istoric al comunismului. Cu toate acestea, inclusiv comuniștii au temperat a­ces­te mituri și nu le-au dus la ex­trem, păstrînd un aer de veridicitate.

Dacopatia, „un curent al frustrărilor”

Dacopații au tot existat în de­cur­sul istoriei țării noastre. Inclusiv Bogdan Petriceicu-Haş­deu susţinea că di­nas­tiile princiare medievale din Ţara Românească şi Moldova des­cin­deau dintr-o castă dacică ce îşi avea ori­gi­nile în vremea lui Bu­re­bis­ta. Ni­co­lae Densuşianu a dus în­să acest cult al dacilor la un nivel absurd. Astfel, populaţia stră-dacă este ori­ginară din spaţiul românesc și dom­nește de mai bine de un mi­le­niu pes­te un imperiu întins de la Atlantic pî­nă în India și care ar fi la baza în­tregii culturi europene. Sar­mize­ge­tusa ar fi legată, potrivit da­co­pa­ți­lor, de Bucegi, printr-o com­pli­cată rețea de tuneluri subterane.

Scriitorul Dan Gulea spune des­pre dacopatie că „este un cu­rent al frustrărilor născut în ultimii ani ai ceaușis­mu­lui, cînd izolarea noas­tră internațională dădea naștere unui glo­rios regat sau imperiu imaginar, cu o vechime multimilenară. Astfel, s-au sărbătorit prin 1982 nu mai pu­ţin de 2050 de ani de la fondarea statului unitar dac de către Bure­bis­ta, iar «Kondukă­to­rul» a şi bătut o serie de monede de aur şi de argint cu acest eveniment şi cu efigia Dacului.”

Dacii, creștini înainte de Hristos

Unul dintre argumentele bine formulate de către dacopați este ace­la că dacii au fost cei care au inven­tat scrisul,
iar primele scrieri din lu­me au apărut pe teritoriul Româ­niei. Argumentul adus în sprijinul aces­tor teorii sînt celebrele Tăbliţe de la Tărtăria, Tăbliţele de la Sinaia şi diverse citate din autori antici, scoa­se din context. Tăbliţele de la Tăr­tăria au fost descoperite în 1961 în localitatea cu acelaşi nume din ju­deţul Alba. Despre aceste tăblițe se spune că ar data din 5.500 î.Hr., mai vechi decît scrierile egiptene sau sumeriene, din jurul a­nului 3.500 î.Hr. Cu toa­te acestea, tăblițele nu pot fi datate cu carbon, fiind din lut, iar semnele de pe tăblițe sînt de fapt o proto-scrie­re, o serie de simboluri pic­tografice și atît. Veridi­ci­tatea argumentelor se oprește în­să atunci când lucrurile sînt duse și mai departe și se afirmă că da­cii ar fi cei care au inventat limba la­tină, iar romani­za­rea nu ar fi existat, da­cii fiind cei care au in­flue­n­țat cultura roma­ni­lor. Iar aceste afir­ma­ții nu vizează doar ro­ma­nii, ci și gre­cii, etrus­cii, pînă și Ierusalimul și Tro­ia ar avea origini dacice, iar bra­vul popor din spațiul carpato-da­nubiano-pontic ar fi fost creș­tin înainte de Hristos.

Îngerii, strămoșii dacilor

Un alt simbol al dacopaților se leagă de „Descoperirea din Buce­gi” sau tunelurile săpate de daci și folosite de Zamolxe pentru a ajun­ge din Sarmizegetusa la fluxurile e­nergetice din Bucegi. Chiar și a­cum, pe 28 noiembrie, sute de oameni se adună pe platoul Bucegilor pen­tru a se încărca energetic. Pen­tru dacopați, Sfinxul este lo­cul unde Decebal şi-a sacrificat fiul pentru zei, fiind un fel de A­vraam mioritic, care nu ar fi fost însă oprit din a-și duce sacrificiul pînă la capăt.

Cei care sînt pre­zenți pe 28 noiembrie în Bucegi, spun că văd în jurul Sfinxului un cap de bărbat, cu o cuşmă de dac şi lumini bizare. Lipsa semnalului pentru telefoanele mobile în aceas­tă zonă este văzută de dacopați drept un semn clar că aceste e­ner­gii există, ba chiar creează și portaluri către lumi paralele, iar argumentul că sînt pe munte și este nor­mal ca semnalul telefoanelor să dis­pară în anumite cazuri nu pare să le afecteze convingerile.
„Adevărul despre daci se află în arhivele Vaticanului”, mai afir­mă dacopații, argumentînd conspira­țio­nist că urmașii romanilor în­cear­că să ascundă trecutul glorios al dacilor, cei care au fost cea mai a­vansată civilizație a lumii. Ba chiar Vaticanul ar ascunde și că românii sînt cei mai apropiați din punct de vedere al ADN-ului cu îngerii. Cum, cînd și cine ar fi obținut a­cest ADN al îngerilor nu prea se știe. Socialistul.com scrie că „spe­cia­liștii geneticieni ai Vaticanului au reușit în sfîrșit să finalizeze stu­diul scheletului de înger descoperit în solul înghețat al Siberiei. Ana­li­zele au durat patru ani și s-au studiat diferite mostre de oase pentru a putea reconstrui apoi pe calculator structura genetică a îngerului care s-ar părea că a trăit acum a­pro­ximativ 14.000 de ani. Cauza mor­ții pare să fi fost o leziune craniană suferită probabil de înger în urma ciocnirii accidentale de o stîncă în timp ce zbura.” Iar astfel de afir­ma­ții spun totul despre argumen­te­le dacopaților.

Articole similare:

Autor:

Andrei Mihai

Secretar de redacție la Opinia studențească, student în anul al II-lea la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” , secția Teologie Didactică de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top