Președintele României a decorat Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” cu Ordinul „Meritul pentru Învățămînt”

Academia de gardă Niciun comentariu despre Președintele României a decorat Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” cu Ordinul „Meritul pentru Învățămînt” 14

Universitatea Tehnică „Gheor­ghe Asachi” din Iași (TUIASI) a primit din partea lui Klaus Iohannis, pre­șe­dintele României, distincția Ordi­nul „Meritul pentru Învățămînt” în grad de ofițer. Ceremonia de decer­nare a avut loc miercuri, 10 ianua­rie, la Palatul Cotroceni, începînd cu ora 16.00. „Sînt deosebit de onorat și, în același timp, emoționat să pri­mesc în numele colegilor mei și al stu­den­ților TUIASI, Ordinul «Meritul pen­tru învățămînt» din partea Exce­len­­ței Voastre. Bucuria și emoția sînt cu atît mai mari cu cît această dis­tincție ne este oferită de singurul Pre­ședinte al României care acordă o atenție deosebită educației, care abor­dează problemele educației în mod coerent și sistematic. Sînt convins că această decorație a fost oferită Politehnici ieșene nu doar pentru cei 80 de ani împliniți de la înfiin­ța­rea sa, ci pentru anii mult mai mul­ți de educație și cercetare de ex­ce­len­ță în inginerie la Iași”, a declarat prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval, rectorul TUIASI, în discursul său sus­ținut la Palatul Cotroceni. Din delegația care a reprezentat la Bu­cu­rești universitatea au făcut parte și prof. univ. dr. Irina Lungu, prorector responsabil cu relațiile interna­țio­nale, ing. Bogdan Budeanu, directorul Direcției Servicii Studen­țeș­ti, dar și patru studenți, printre care Andrei Gazea, reprezentantul stu­den­ților în Consiliul de Adminis­tra­ție al TUIASI.

Ordinul Meritul pentru Învăță­mînt este o decorație ce se acordă ce­tățenilor români sau străini, personal didactic și alte categorii de personal, pentru rezultate meritorii în promovarea învățămîntului de diferite tipuri, niveluri și forme de organizare și în asigurarea condi­ții­lor optime pentru buna desfășu­ra­re a procesului de învățămînt, dar și instituțiilor de învățămînt de presti­giu din țară sau din străinătate, care au o vechime de cel puțin 50 de ani. Este oferit de către președintele Ro­mâ­niei, prin decret, în baza propu­nerilor înaintate de către ministe­rele de resort pentru persoanele sau in­s­tituțiile din diferite domenii de activitate de care răspund. Preșe­din­tele poate să confere aceas­tă dis­tincție și din proprie iniția­ti­vă, în proporție de 1% din numărul to­tal stabilit prin lege pentru fie­ca­re grad sau clasă a fiecărei decorații.

Articole similare:

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top