La Universitatea Tehnică se va discuta despre inovarea educației inginerești

Academia de gardă Niciun comentariu despre La Universitatea Tehnică se va discuta despre inovarea educației inginerești 7
La Universitatea Tehnică se va discuta despre inovarea educației inginerești

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) va găz­dui în perioada 11-12 mai unul dintre cele mai importante evenimente ști­ințifice care au ca scop co­relarea educației inginerești cu dez­vol­ta­rea științifică la nivel mondial. Cea de-a șasea ediție a Conferinței Na­țio­na­le CREDING se va desfă­șu­ra în premieră la Iași și va avea ca temă „E­du­cația inginerilor în se­colul XXI”, evenimentul fiind orga­nizat în par­te­neriat cu Coaliția Ro­mâ­nă pentru Educație în Inginerie (CREDING). Ma­joritatea evenimentelor din cele două zile în care va fi organizată con­fe­rința vor avea loc în Aula „Gheorghe Asachi” a TUIASI și la sediul Bi­bliotecii Uni­ver­sității Tehnice „Gheorghe Asa­chi”.

„CREDING este o asociație ca­re are în vedere educația în inginerie și urmărește ca instituțiile de învă­ță­mînt superior tehnic să intre în­tr-un dialog legat de modificările și adaptările la care trebuie să se supună e­ducația în inginerie pentru a se pune în acord cu dezvol­ta­rea tehnico-ști­ințifică la nivel mon­dial. Este vorba despre faptul că aceste modificări ne­cesită niște adap­­tări legate de curriculă, de tehno­lo­gii didactice la ni­ve­lul întregului proces de învățămînt specific ingineriei”, a declarat prof. univ. dr. ing. Neculai Seghedin, prorector responsabil cu activitatea di­dac­ti­că și asigurarea calității la TUIASI.

Alte ediții ale conferinței au a­vut loc pînă acum la București, Ti­mi­șoara și Cluj – Napoca. Temati­ca manifestării care va avea loc la Iași se axează pe șase direcții – impactul programului Bologna asu­pra pre­gă­tirii inginerilor, pregă­ti­rea în ciclul al doilea, de masterat, pentru o socie­ta­te bazată pe cunoaș­tere, provocările secolului al XXI-lea și formarea vi­itorilor ingineri, legătura învățămîntului tehnic cu mediul economic, as­pecte ale eva­luă­rii și acreditării programelor de studii tehnice și pre­gă­tirea in­terdisciplinară a inginerilor. „Este onorant și este un privilegiu să găz­duim această conferință care are importanță mare în ansamblul pre­­ocupărilor legate de perfecțio­na­rea educației în inginerie”, a adăugat prof. univ. dr. ing. Neculai Seghe­din.

La eveniment sînt așteptați re­prezentanți ai Ministerului Edu­ca­ției Na­ționale, ai Ministerului Cer­ce­tării și Inovării, ai Agenției Ro­mâne pen­tru Asigurarea Calității în Învățămîntul Superior din România și ai a­u­torităților locale.

Articole similare:

Autor:

Cătălin Hopulele

Director la Opinia studențească, reporter Ziarul de Iași.

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top