Consorțiul „Universitaria” solicită finanțarea transparentă a universităților

Academia de gardă Niciun comentariu despre Consorțiul „Universitaria” solicită finanțarea transparentă a universităților 6

Reprezentanții universităților Consor­țiu­lui „Universitaria” au semnat o rezo­lu­ție prin care cer Ministerului Educației Na­ționale (MEN) și Ministerului Cercetării și Inovării ca finan­țarea universităților și a cercetării să se reali­zeze pe criterii compe­titive și transparente. Con­sorțiul este format din reprezentanți ai U­ni­versității „Ale­xandru Ioan Cuza” din Iași, U­ni­ver­sității din București, Universității „Ba­beș-Boly­ai” din Cluj-Napoca, Universității de Ves­t din Timișoara și ai Academiei de Ști­in­țe E­­co­nomice din București, care s-au reu­nit în pe­rioada 3-4 noiembrie în județul Timiș.

Pe parcursul celor două zile, repre­zen­tanții universităților au fost organizați pe grupuri de lucru și au participat la teme de dezbatere precum: academic și secretariat general, cercetare academică și studii universitare de doctorat, internaționalizarea – comunicarea și marketin­gul instituțional în contextul promovării pe plan inter­na­țional, managementul financiar, resursele umane și legislația universitară, stu­denți și relația cu mediul de afaceri. În urma negocierilor, reprezentanții Consorțiului so­li­cită creșterea finanțării instituționale pentru a­nul viitor, astfel încît să fie aco­pe­rite majo­ră­rile salariale și a diferențelor rezultate în urma introducerii indem­ni­zației pentru deținerea tit­lului științific de doctor, dar și alocarea de fon­duri din bu­getul MEN pentru plata sumelor datorate salariaților în baza Legii nr.85/2016. În plus, s-a cerut distribuirea a 1% din finan­ța­rea de bază a universităților pentru cer­cetarea universitară pe criterii competiti­ve, s-a solicitat o recalculare a alocării pe student echivalent unitar și o creștere a subvenției cămine-cantine, astfel încît să re­flecte creșterile salariale din ultima pe­ri­oadă. „Semnarea acestei rezoluții este foar­te importantă din punct de vedere al sus­tena­bilității financiare a universităților și al trans­parenței finanțării pentru activitatea de cer­cetare în vederea alocării fi­nan­țării suplimentare”, au declarat repre­zen­tanții UAIC.

Anul acesta s-au împlinit 21 de ani de la sem­narea protocolului de colaborare în­tre cele cinci universități din țară, care s-au reunit mai tîr­ziu sub numele de Con­sor­țiul „Universitaria”.

Articole similare:

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top