Activitatea rectorului pe anul 2016, prezentată la Politehnică

Academia de gardă Niciun comentariu despre Activitatea rectorului pe anul 2016, prezentată la Politehnică 10
Activitatea rectorului pe anul 2016, prezentată la Politehnică

Prof. univ. dr. ing. Dan Caș­c­a­val (foto), rectorul Universității Teh­nice „Gheor­ghe Asachi” din Iași (TUIA­­SI), a prezentat vineri, 7 a­pri­lie, raportul universității după primul an de mandat. Evenimentul a avut loc în Aula Universității Teh­ni­ce „Gheor­­ghe Asachi” din Iași din Corpul A, fiind invitați să parti­ci­pe membrii corpului didactic, acade­mic, dar și studenți ai instituției de în­vățămînt superior.

Prezentarea a vizat principa­le­le domenii de activitate ale TUIASI, su­b­liniindu-se schimbările care au a­vut loc la nivel de structură, în dez­voltarea instituției de învățămînt su­perior. Pe plan didactic, s-a vorbit despre creșterea numărului de stu­denți la licență și doctorat, dar și des­pre acreditarea a trei noi spe­cia­lizări la studiile de licență. De a­se­me­nea, rectorul a precizat că u­ni­ver­si­­­tatea ocupă, în clasamentul S­CI­ma­go, a patra poziție la nivel na­țio­nal, cercetătorii de la TUIASI publi­cînd anul trecut 1.000 de lucrări ști­in­ți­fi­ce, dintre care aproximativ 700, în re­viste de impact internațional. „Tot pe partea de cercetare aș dori să vă spun că am aplicat pentru 300 de pro­iecte. Practic, cercetătorii din u­niversitatea noastră au aplicat în ul­timul an la toate call-urile de pro­iect care au fost lansate”, a precizat prof. univ. dr. ing Dan Cașcaval.În ceea ce privește relațiile internaționale, a­cesta a declarat că, în ultimul an, s-au semnat peste 30 de colaborări cu universități din străinătate, men­țio­nînd că săptămîna trecută a fost în­cheiat un parteneriat cu Universita­­tea din Ottawa.

Invitat la ședință, primarul Ia­șu­lui, Mihai Chirica, i-a oferit recto­ru­lui Universității Tehnice, o di­plo­mă de excelență în educație, mul­țu­min­du-i pentru strînsa colaborare pe ca­re au avut-o în ultima perioadă și pro­mițînd sprijinul TUIASI pentru amenajarea unor spații verzi și cre­area unor spații pietonale. La fina­­lul manifestării, prof. univ. dr. ing. Da­niel Condurache, prorector res­pon­­sabil cu informatizarea și co­mu­ni­cațiile digitale la TUIASI, a sus­ți­nut prelegerea „Despre paradis și iad în comunicarea mediată”.

Articole similare:

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top