Activitatea rectorului pe anul 2016, prezentată la Politehnică

Academia de gardă Niciun comentariu despre Activitatea rectorului pe anul 2016, prezentată la Politehnică 9
Activitatea rectorului pe anul 2016, prezentată la Politehnică

Prof. univ. dr. ing. Dan Caș­c­a­val (foto), rectorul Universității Teh­nice „Gheor­ghe Asachi” din Iași (TUIA­­SI), a prezentat vineri, 7 a­pri­lie, raportul universității după primul an de mandat. Evenimentul a avut loc în Aula Universității Teh­ni­ce „Gheor­­ghe Asachi” din Iași din Corpul A, fiind invitați să parti­ci­pe membrii corpului didactic, acade­mic, dar și studenți ai instituției de în­vățămînt superior.

Prezentarea a vizat principa­le­le domenii de activitate ale TUIASI, su­b­liniindu-se schimbările care au a­vut loc la nivel de structură, în dez­voltarea instituției de învățămînt su­perior. Pe plan didactic, s-a vorbit despre creșterea numărului de stu­denți la licență și doctorat, dar și des­pre acreditarea a trei noi spe­cia­lizări la studiile de licență. De a­se­me­nea, rectorul a precizat că u­ni­ver­si­­­tatea ocupă, în clasamentul S­CI­ma­go, a patra poziție la nivel na­țio­nal, cercetătorii de la TUIASI publi­cînd anul trecut 1.000 de lucrări ști­in­ți­fi­ce, dintre care aproximativ 700, în re­viste de impact internațional. „Tot pe partea de cercetare aș dori să vă spun că am aplicat pentru 300 de pro­iecte. Practic, cercetătorii din u­niversitatea noastră au aplicat în ul­timul an la toate call-urile de pro­iect care au fost lansate”, a precizat prof. univ. dr. ing Dan Cașcaval.În ceea ce privește relațiile internaționale, a­cesta a declarat că, în ultimul an, s-au semnat peste 30 de colaborări cu universități din străinătate, men­țio­nînd că săptămîna trecută a fost în­cheiat un parteneriat cu Universita­­tea din Ottawa.

Invitat la ședință, primarul Ia­șu­lui, Mihai Chirica, i-a oferit recto­ru­lui Universității Tehnice, o di­plo­mă de excelență în educație, mul­țu­min­du-i pentru strînsa colaborare pe ca­re au avut-o în ultima perioadă și pro­mițînd sprijinul TUIASI pentru amenajarea unor spații verzi și cre­area unor spații pietonale. La fina­­lul manifestării, prof. univ. dr. ing. Da­niel Condurache, prorector res­pon­­sabil cu informatizarea și co­mu­ni­cațiile digitale la TUIASI, a sus­ți­nut prelegerea „Despre paradis și iad în comunicarea mediată”.

Articole similare:

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top