A fost fixată data concursului de admitere la Medicină

Academia de gardă Niciun comentariu despre A fost fixată data concursului de admitere la Medicină 26
A fost fixată data concursului de admitere la Medicină

La Universitatea de Medicină și Farmacie „Gri­gore T. Popa” din Iași (UMF) s-a stabilit calenda­rul examenului de admitere pentru anul universitar 2017 – 2018. Conform calendarului, înscrierile se vor face timp de o săp­tă­mî­nă, în perioada 17 – 23 iulie, iar can­didații sînt așteptați în sa­la de examen miercuri, 26 iulie.

Noutatea de anul acesta con­stă în decizia u­ni­versității de a restrînge numărul ma­nualelor din bibliografie. „Pentru fiecare materie de con­curs se alege un singur manual, ca urmare a con­sul­tă­ri­lor cu cadrele didactice din Comisia de Admitere, pre­cum și a profesorilor de biologie, fizică și chimie din licee din Iași și din Moldova. Valoarea taxei de în­scriere în examen nu a fost încă stabilită, acest de­mers făcîndu-se cu o lu­nă înainte de des­fă­șu­ra­rea concursului”, a declarat Ivona Bur­duja, pur­tă­to­rul de cuvînt al UMF Iași.

Examenul va fi for­mulat sub forma unui test gri­lă și se va desfășura pe par­cursul a trei ore. Pen­tru toate specializările, concursul de admitere va a­vea loc în același timp, astfel, can­di­da­ții vor pu­tea opta doar pentru un singur domeniu. Spe­cia­li­zările la care aceștia se pot înscrie sînt: Me­di­ci­nă, Me­di­cină dentară, Farmacie, Asistență me­di­ca­lă generală, Nu­triție și dietetică, Balneo-fi­zio­ki­ne­toterapie și recuperare, Tehnică dentară și Bi­o­inginerie. Clasamentul candidaților se face în fun­cție de me­dii­­le finale obținute, acestea fiind ordo­na­te des­crescător. No­tele finale reprezintă media din­tre rezultatul obținut la tes­tul grilă, ce con­tea­ză în­tr-o proporție de 90%, și nota de la exame­nul de bacalaureat, aceasta reprezentînd 10% din re­zul­tatul final.

Concursul de admitere la studiile de li­cen­ță din ca­drul UMF este structurat în două sesiuni. În sep­­tembrie va fi organizat și cel de-al doilea examen de admi­­tere pentru ocuparea locurilor ce au ră­mas libere după sus­ținerea celui din iulie. Organiza­rea și celei de-a doua se­siuni, cea din septembrie, nu este obligatorie, decizia fi­ind lu­a­tă de Consiliul de Administrație și aprobată de Se­natul UMF.

Articole similare:

Autor:

Sabina-Maria Nica

Colaborator al Opiniei Studențești, studentă în anul I la Catedra de Jurnalism și Științe ale Comunicării de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”.

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top